Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.66 от АПК във връзка с чл.66 от ЗМДТ

Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2024г. на територията на община Неделино.

На основание чл.66, ал.3, от ЗМДТ и чл.20 от Наредбата на Общински съвет Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, такса „битови отпадъци“ се определя в годишен размер за всяко населено място с Решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата  на териториите  за обществено ползване.

Кметът на Община Неделино –  г-н Боян Кехайов, предлага на вниманието на обществеността и заинтересованите лица следното предложение за проект на план-сметка за разходите през 2024г. /Приложение 1/.

Във връзка с чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Проектът на план-сметката за 2024г., се предоставя на вниманието на  всички заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването могат да депозират писмени предложения и възражения, да изразят писмени становища, мнения и препоръки на електронен адрес: oba_nedelino@abv.bg, или в деловодството – ет.1 в сградата на община Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“  №104.

Приложение:


Skip to content