Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Уведомление с вх. № КПД-11-575/10.08.2023 г. за инвестиционно предложение “Модулна мандра за преработка на мляко”, в ПИ №51319.10.187 в местността “Азмаците”, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

Skip to content