Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 14.06.2022 г. са въведени в експлоатация строежи „РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО“, ПОДОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“ МЕЖДУ О.Т. 516 ДО О.Т. 860“ – II ЕТАП“ И „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ДЕЛЬО ВОЙВОДА“ О.Т. 131 – О.Т. 99+18М, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН“, които са реализирани по проект № BG06RDNP001-7.001-0025-C01 “Рехабилитация и  реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. “Дельо Войвода” – част от уличната мрежа на гр. Неделино, община Неделино“

На 14.06.2022г. с Удостоверения №1 и №2 от главния архитект на община Неделино са въведени в експлоатация следните строежи: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО“, ПОДОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „НАПРЕДЪК“ МЕЖДУ О.Т. 516 ДО О.Т. 860“ – II ЕТАП“ И „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ДЕЛЬО ВОЙВОДА“ О.Т. 131 – О.Т. 99+18М, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН“. Обектите са реализирани по проект № BG06RDNP001-7.001-0025-C01 “Рехабилитация и  реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. “Дельо Войвода” – част от уличната мрежа на гр. Неделино, община Неделино“ чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е 1 086 437,27 лв. без ДДС, от които финансов принос в размер на 85% или сума от 923 471,68 лв. без ДДС са средства, отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Повече информация за ЕЗФРСР може да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_bg.

С изпълнението на проекта са постигнати целите: насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на качеството на живот в община Неделино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Skip to content