Събота, 23 Юни 2018
Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г.
Вторник, 22 Май 2018 07:51
Обява от 18.05.2018 г. за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обект: Урегулиран поземлен имот (УПИ III-273, кв. 33 по плана на гр. Неделино)
 
.