Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общинска собственост

ОбяваДата
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен представляващ тротоарна площ за разполагане на преместваемо съоръжение кафе-автомат 14.07.2021
Община Неделино обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от общински имот – публична общинска собственост представляващ „Помещение с площ 70.68кв.м., находящо се на първи етаж от 4/5 Масивна стоманобетонна сграда (Пристройка на Община със застроена площ 321.45кв.м.) в УПИ XXVIII–за обществено застрояване-Община,Читалище, градски площад, озеленяване и водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. Неделино. 01.02.2021
Обява 25/01/2021, 15:53 за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните общински имоти –публична общинска собственост за срок от 5(пет) години , както следва: Обект: „Помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“ в УПИ VI, кв.11 по плана на с. Средец и Обект: „Терен“ ,находящ се в УПИ VIII-1334 за паркинг, кв.55 по ПУП на гр. Неделино 25.01.2021
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот- публична общинска собственост представляващ „Помещение“ с площ 12кв.м.за извършване на читалищна дейност на НЧ „Наука-2019“с.Гърнати05.11.2020
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот- публична общинска собственост представляващ „Помещение“ с площ 80кв.м. ,находящо се на партерния етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“ 05.11.2020

Обява15/07/2020, 09:50
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем част от общински имот- публична общинска собственост представляващ стая с площ 7кв.м., находяща се на трети етаж в сградата на Обособен обект :Обществена сграда“ в УПИ I
15.07.2020
Обява от 04/02/2020, 16:28 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 12 кв. м., находящо се в сграда в с. Гърнати04.02.2020
Обява от 30/01/2020, 15:52 за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №1689, кв. 19А по ПУП на гр. Неделино с площ 57 кв. м.30.01.2020
Обява18/09/2019, 10:14 за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 (десет)години на част от общински имот- публична общинска собственост представляващ Терен №3 с площ 41 кв.м., находящ се в централната част на с. Средец от ос.т.80 до ос.т.131 и ос.т. 89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо съоръжение за продажба на хранителни стоки.18.09.2019
Skip to content