Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общинска собственост

ОбяваДата
Обявление за процедура по отчуждаване съгласно Решение №235/18.08.2021г.на Общински съвет гр. Неделино по чл.21, ал.1 от ЗОС за изграждане на улица – тупик с ос.т. 547-549, публична общинска собственост, а имено: част от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м., кв.54 по ПУП на гр. Неделино - собственост на Васил Иванов Петров и част от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м., кв.54 по ПУП на гр. Неделино - собственост на Любен Златанов Стойков 17.12.2021
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен представляващ тротоарна площ за разполагане на преместваемо съоръжение кафе-автомат 14.07.2021
Община Неделино обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от общински имот – публична общинска собственост представляващ „Помещение с площ 70.68кв.м., находящо се на първи етаж от 4/5 Масивна стоманобетонна сграда (Пристройка на Община със застроена площ 321.45кв.м.) в УПИ XXVIII–за обществено застрояване-Община,Читалище, градски площад, озеленяване и водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. Неделино. 01.02.2021
Обява 25/01/2021, 15:53 за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните общински имоти –публична общинска собственост за срок от 5(пет) години , както следва: Обект: „Помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“ в УПИ VI, кв.11 по плана на с. Средец и Обект: „Терен“ ,находящ се в УПИ VIII-1334 за паркинг, кв.55 по ПУП на гр. Неделино 25.01.2021
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот- публична общинска собственост представляващ „Помещение“ с площ 12кв.м.за извършване на читалищна дейност на НЧ „Наука-2019“с.Гърнати05.11.2020
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот- публична общинска собственост представляващ „Помещение“ с площ 80кв.м. ,находящо се на партерния етаж в сградата на ОУ „Васил Левски“ 05.11.2020

Обява15/07/2020, 09:50
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем част от общински имот- публична общинска собственост представляващ стая с площ 7кв.м., находяща се на трети етаж в сградата на Обособен обект :Обществена сграда“ в УПИ I
15.07.2020
Обява от 04/02/2020, 16:28 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 12 кв. м., находящо се в сграда в с. Гърнати04.02.2020
Обява от 30/01/2020, 15:52 за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №1689, кв. 19А по ПУП на гр. Неделино с площ 57 кв. м.30.01.2020
Обява18/09/2019, 10:14 за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 (десет)години на част от общински имот- публична общинска собственост представляващ Терен №3 с площ 41 кв.м., находящ се в централната част на с. Средец от ос.т.80 до ос.т.131 и ос.т. 89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо съоръжение за продажба на хранителни стоки.18.09.2019
Skip to content