Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“

На 05.02.2024 г. в сградата на Община Неделино се проведе информационно събитие по договор № BG05SFPR002-2.002-0010-C01„ Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, BG05SFPR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет, съфинансиран от Европейския съюз.

Събитието беше открито от ръководителят на проекта – Северина Беширова, която представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати.

Стойността на проекта/финансовия план за бюджетната линия възлиза на 42 590,00 лв.

Проектът, с фокус постигане на ресурсна ефективност чрез включените в него допустими мерки и дейности, осигури ефикасна подкрепа на Община Неделино при бъдещата подготовка и изпълнението на проектни предложения в условията на нови оперативни подходи и споделено управление на фондовете на ЕС.

Постигнатата по проекта подкрепа на Община Неделино за ефективно и ефикасно изпълнение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. (ПРР), е от изключителна важност не само от гледна точка на потенциала ѝ като бенефициент  на ПРР, но и от страна на отредената ѝ водеща роля за развитието на региона. Това я определя за териториален орган, с произтичащите от тази ѝ функция отговорности и ангажименти за подобряване качеството на живот в региона във всичките му проявления и сфери и превръщането му в атрактивно и конкурентно място за общността.

Предвидените и изпълнени дейности доведоха до подобряване на общинския административен капацитет за по-успешна работа с ПРР 2021 – 2027 г. в няколко аспекта. 17 служители от дирекции и отдели пряко функционално отговорни и ангажирани с подготовката и/или изпълнението на предстоящя проект по ПРР 2021 – 2027 г., участваха в специализирани обучения и супервизии – посещение/програма за обмяна на опит и добри практики. Посещението на обучителите и супервизиите бе споделяне на знания между общински екипи – опит и добри практики, в контекста на прилагане на инструменти за социалната сфера. Бяха разисквани методи за подобряване и надграждане на социалните услуги, осигуряване публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка на проектите по ПРР 2021-2027 г.

Като резултат от изпълнението на проектна дейност се изготви анализ с разработени към него предпроектно проучване и финансов анализ на ключовия за общината проект „Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“, с цел гарантиране на добро финансово планиране и управление на социалните услуги на Община Неделино през програмния период 2021 – 2027 г., и конкретно във връзка с участие с проектни предложения по ПРР 2021 – 2027 г., както и постигане на добро и компетентно документно обезпечаване на проекта.

Ремонта чрез проекта на стаята и оборудване , осигуриха по-доброто и съвременно техническо и технологично обезпечаване работата/дейността  на лицата назначени по проекта от Община Неделино, отговорни и пряко ангажирани с подготовката и изпълнението на проекта. Подобри се и електронната работна среда.

Постигнатите проектни цели ще повлияят положително ефективността при изпълнението на публичните функции на общинската администрация, свързани с прилагането на инструменти за социално  развитие по линия на ПРР.

ОТ ЕКИП ПО ПРОЕКТА

Skip to content