Събота, 07 Дек 2019
Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г.
Четвъртък, 21 Ное 2019 09:22

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030 г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 06.12.2019 г. 17:00 ч на електронен адрес  oba_nedelino@abv.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Неделино, ул. „Александър Стамболийски” №104.

 

Приложение:


ПРОЕКТ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2020-2030 Г.


 

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 28, 2019

Уведомление за обществено обсъждане на проект на План-сметка за…

УВЕДОМЛЕНИЕпо чл.66 от АПК  Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно… ...[още]
Ное 21, 2019

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма…

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от… ...[още]
Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
.