Четвъртък, 27 Фев 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 24.01.2019г. от 14:00ч.
Петък, 18 Ян 2019 16:39

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 24.01.2019г.  /четвъртък/ от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на Поименен списък на разчета за капиталови разходи на община Неделино за 2019 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство и развитие на територията
Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика,     бюджет и общинско имущество

2. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на бюджета на община Неделино за 2019 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско имущество

3. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.10.2018 г. – 31.12.2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско имущество

4. Докладна записка от Асен Белев – Председател на Общински съвет – Неделино, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Неделино и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Докладва: Председател на Общински съвет

5. Докладна записка от Асен Белев - Председател на Специализиран орган „Квартални и обществени съвети, общински форуми“ към Общински съвет – Неделино, относно: Приемане на Наредба за създаване и функциониране на квартални съвети в община Неделино.
Докладва: Председател на Специализиран орган „Квартални и обществени съвети, общински форуми“ към Общински съвет – Неделино.

 6. Разглеждане на Информация за дейността на РС „ПБЗН“ – Златоград през периода на 2018 г.
Докладва: Председател на Общински съвет

7. Други.

 

Асен Белев…………………………………
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
.