Вторник, 18 Фев 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 14.01.2020г. от 14:00ч.
Вторник, 07 Ян 2020 11:24

П О  К А Н  А 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на  14.01.2020г./Вторник / от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяна на кандидати за   съдебни заседатели за Районен съд –Златоград за мандат/2020-2024г./ и предложение за тяхното избиране.
Докладва :Председател на Общински съвет – Неделино

2. Одобряване на план-сметка за разходите по събиране , транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци , както и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване в община Неделино за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино.

3. Заявление от Здравко Асенов Пчеларов с вх.№93-00-1398/10.07.2019г за закупуване на УПИ II-11, кв.3 по ПУП на с. Средец от 1985г.
Докладва: Кмет на община Неделино.

4. Заявление с вх.№93-00-1697/21.08.2019г от Койчо Асенов Хюремов за откриването на процедура за отдаване под наем на общински терен –публична общинска собственост ,,Терен №1 с площ 10 кв.м., находящо се в централната част на с.Средец от ос.т80 до ос.т 80до ос.т131 и ос.т.89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо съоръжение чрез публично оповестен конкурс“.
Докладва: Кмет на община Неделино.

5.Заявление Станимир Веселинов Джамбазов с вх.№93-00-2780/ 13.11.2019г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино.

6.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост , представляващ ПИ №1689, кв.19А по ПУП на гр.Неделино чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино.

7.Откриване на процедура за отдаване под наем на части от общински имот –публична общинска собственост представляващ помещение с площ 12кв.м. за продажба на закуски , находящо се в сградата с обща застроена площ от 60 кв.м. в Поземлен имот №10, с. Гърнати чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмет на община Неделино.

8.Други.

 

Инж.  Стойко Еленов ………….
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ян 27, 2020

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително…

Стартира изграждането на компостираща инсталация, включително доставка, монтаж и пуск на съоръжения, оборудване и техника за инсталацията в рамките на… ...[още]
Ян 21, 2020

ДБТ – Златоград стартира Младежка програма за заетост

Уведомяваме Ви, че Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Златоград, клон Неделино стартира Младежка програма за заетост при следните условия: Кандидатите да са на… ...[още]
Ян 13, 2020

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на…

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса,… ...[още]
.