Понеделник, 19 Авг 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 29.01.2018г. от 14.00ч.
Четвъртък, 18 Ян 2018 12:57

ПОКАНА

                На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на  29. 01.2018 год. /понеделник / от  14.00 ч. в Заседателната зала на Община Неделино при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

2. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане Бюджета на Община Неделино за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

3. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане Поименен списък на разчета за капиталови разходи на Община Неделино за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

4. Докладна запискаот Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Актуализация на Общинския бюджет към 31.10.2017 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

5. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за водоснабдяване на с. Еленка.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 Устройство на територията

6. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Средства за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2017/2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 Образование, култура и човешки ресурси
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

7. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Даване на предварително съгласие по замяна на част от общински  имот и общински терен  с част от ПИ №541, кв. 62,  собственост на наследници на Здравко Йорданов Нейчев  и сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

8. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Заявлениe от  Добри Михайлов Николов с вх. № 93-00-1917/03.11.2017 г.  с искане за отдаване под наем на  земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

9. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 005066 по КВС в село Върли дол, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

10. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 008012 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

11. Докладна записка от инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет - гр. Неделино, относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Неделино и неговите комисии за периода от 30.06.2017 г. – 31.12.2017г.
Докладва: Председател на Общински съвет – гр. Неделино

12. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане и утвърждаване на културния календарен план на Община Неделино за 2018 г. и финансовата план – сметка към него.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 Образование, култура и човешки ресурси

13. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане на Общински план за  младежта за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК 5 Младежки дейности, спорт и туризъм         

14. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в обхвата на поземлени имоти с номера №951, №1397, №1398, №1471,  в кв.118 по плана на гр. Неделино (УПИ за битов комбинат).
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси
Становище: ПК2 Устройство на територията

15. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на лицето Надежда Тошкова Михайлова, жител на с. Средец, общ. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 Бюджет и финанси

16. Докладна записка от инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет - гр. Неделино, относно:Отмяна на Решение № 518/27.11.2017 г., прието с Протокол № 34.
Докладва: Председател на Общински съвет – гр. Неделино

17. Докладна записка от инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет - гр. Неделино, относно: Отмяна на Решение №526/07.12.2017 г., прието с Протокол № 35.
Докладва: Председател на Общински съвет – гр. Неделино

18. Докладна записка от инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет - гр. Неделино, относно:Изменение на Решение №527/07.12.2017 г.
Докладва: Председател на Общински съвет – гр. Неделино

19. Други.

 

инж. Стойко Еленов……………….
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Авг 14, 2019

ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино

ТП на НОИ – Смолян организира приемна в община Неделино за разясняване на промените в пенсионното законодателство на 05.09.2019 г. от 09:30 ч. до 16:00 ч. в… ...[още]
Авг 12, 2019

На 12 август от 13:00 до 15:00 ч. на централния площад ще се проведе…

Уважаеми жители на община Неделино, Уведомяваме Ви, че на  12 август 2019 г. (понеделник) в периода 13:00-15:00 ч. на централния площад на гр. Неделино ще се… ...[още]
Авг 05, 2019

Покана за премахване на незаконни строежи на територията на община…

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
Авг 01, 2019

ДО 02.08.2019 Г. СТОПАНИТЕ НА СВИНЕ В ОБЕКТИ ТИП „ЗАДЕН ДВОР“ НА…

Съгласно указания, изпратени от областния управител за прилагане на превантивни мерки за предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по… ...[още]
Юли 31, 2019

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С…

Информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването АЧС ...[още]
Юли 19, 2019

Покана до фирми за премахване на незаконно строителство

ДОВСИЧКИ ФИРМИ ПОКАНА ОТНОСНО: Принудително изпълнение на влязло в сила Решение №6842 от 08.05.2019г. на ВАС и влязло в сила Решение №2998 от 28.02.2019г. на… ...[още]
.