Вторник, 26 Май 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 27.04.2020г. от 14:00ч.
Facebook
Вторник, 21 Април 2020 10:31

До
Г-н г-жа ……………
Гр. ……………………

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 27.04.2020г. /Понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване процедура за финансово оздравяване на Община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси 

 2. Заявление от Радостина Асенова Димитрова с вх. №93-00-176/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост представляващ стая находяща се на трети етаж в сградата на бившето ,,Ученическо общежитие“ чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

4. Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. №93-00-169/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5.  Заявление от Георги Петров Чичанов с вх. №93-00-377/25.02.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Предоставяне на безвъзмездно ползване на 2 бр. помещения с площ по 20 кв.м., находящи се на първи етаж в източната половина от Двуетажна нежилищна сграда в УПИ I-1077, кв.102-ТИЦ.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

7. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2019 г.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

8. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019г.                   
Докладва:
Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

9. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,Светлина-1938“ общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019 г.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

10. Одобряване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

11. Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

12. Определяне на обект Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на ЗУТ
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

13. Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

14.Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

15.Стопанисване и управление на Мини челен товарач модел:Bobcat SSL S205, сериен номер 530612413.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

 16.Докладна записка от Борислав Хаджиев-Директор Дирекция ,,Социално подпомагане“ Златоград. Относно: Програма за закрила на детето за 2020 година.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК3 –Здравеопазване, екология и социална политика.

17.Сключване на тристранно споразумение за наложена финансова корекция.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

18.Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Неделино, през 2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК3 –Здравеопазване, екология и социална политика

19.Приемане на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие през 2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

20.Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2021 година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК3 –Здравеопазване, екология и социална политик.

21.Освобождаване от наеми на всички ползватели на общински терени за срока на извънредното положение.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

22.Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 –Образование, култура и човешки ресурси.

23.Кандидатстване на община Неделино по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ на ОП ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

24.Частично изменение на структурата на Общинска администрация в община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

25.Други.                           

 

Инж.Стойко Еленов…/п/……/печат/…..
Председател на Общински съвет
гр.Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
Май 04, 2020

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и…

Община Неделино уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30 – дневен срок, считано… ...[още]
Април 30, 2020

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ…

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМ и във връзка с чл.130д, ал.3 от Закона за публични финанси, Кметът на Община Неделино – Боян Кехайов, кани жителите на Община… ...[още]
.