Неделя, 17 Ное 2019
Редовно заседание на Общински съвет на 28.09. 2016г.от 11.00 ч.
Сряда, 21 Септ 2016 13:35

 

П О К А Н А

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 СВИКВАМ  

 Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 28.09.2016 год. / сряда / от 11.00 ч.

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Асен Иванов Личев, Десислава Асенова Кехайова и Иванка Асенова Лазарова -  наследници на Катя Младенова Личева  с вх. № 93-00-1334/07.06.2016 г.  за закупуване  на  УПИ IV, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1247/27.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:  Заявление от Асен Иванов Личев с вх. № 93-00-1335/07.06.2016 г.  за закупуване  на  УПИ III, кв. 121 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1246/27.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление от Сергей Стоянов Мушков  с вх. № 94-00-3801/15.12.2015 г.  за закупуване  на  485/962  кв.м.  идеална част от УПИ V, кв. 73 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.,  актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1245/20.07.2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-1775/28.07.2016г. от  Радостинка  Асенова Хаджиева   за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIV-390,392, кв. 47 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Докладва: кмет на община Неделино

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№93-00-2151/20.09.2016г. от  Росица  Асенова Хаджиева    и Асен Ангелов Хаджиев за прекратяване на съсобствеността  в УПИ XIII-390,391, кв. 47 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.

Становище: ПК1 Бюджет и финанси

Становище: ПК2 Устройство на територията


 

7. Други.


 

 

инж. Стойко Еленов…………

Председател на Общински съвет

гр. Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Ное 07, 2019

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредба за…

  Уважаеми хотелиери, На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана  Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).  Съгласно § 2 от… ...[още]
Ное 06, 2019

Уведомление за публично обсъждане на Проект на правилник за…

ПРОЕКТ НА Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложен за… ...[още]
Окт 14, 2019

Заповед №346/17.09.2019г. , касаеща премахването на незаконно…

Заповед №346/17.09.2019г.14/10/2019, 11:39 , касаеща премахването на незаконно построена стена, разположена между ос.т.498 и ос.т.499 на ул.Иван Вазов, гр.… ...[още]
.