Четвъртък, 04 Юни 2020
Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 29.02.2016 г. от 15.00 часа
Facebook
Заседания
Понеделник, 22 Фев 2016 18:26

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 

СВИКВАМ

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 29.02.2016 год. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 15.00 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Изпълнение на Заповед № АП-03-14-40/12.02.2016 г.  на Областен Управител на област Смолян за ново обсъждане на Решение № 113/29.01.2016 г. на Общински съвет Неделино

Докладва: председател на общински съвет            
 Становище:ПК 1 Бюджет и финанси

 

 

2.Изпълнение на Заповед № АП-03-14-40/12.02.2016 г. на Областен Управител на област Смолян за ново обсъждане на Решение № 115/29.01.2016 г. на Общински съвет Неделино

Докладва:председател на общински съвет
Становище:ПК 1 Бюджет и финанси

 

 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отпускане на еднократна парична помощ

Докладва: кмет на община Неделино
Становище:ПК 1 Бюджет и финанси

 

 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Искане с вх. №94-00-1027/11.12.2013 г. от Младен Димитров Проданов   с приложена скица – предложение за ПУП съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ с идентификатори 001508 и 001510 в местност „Барев дол“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

Докладва: кмет на община Неделино              
Становище:ПК 2 Постоянна комисия по устройство на територията

 

 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Докладва: кмет на община Неделино
Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика

 

 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020 г.

Докладва: кмет на община Неделино
Становище:ПК3Здравеопазване, екология и социална политика

 

 

7.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно:Приемане на Общински план за младежта за 2016 г.

Докладва: кмет на община Неделино                                                     
Становище: ПК 5 Младежки дейности, спорт и туризъм

 

 

8.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, при общинска администрация гр. Неделино за 2015 г.

Докладва: Зам. кмет на община Неделино                            
Становище: ПК 6 Обществен ред и сигурност

 

 

9. Докладна записка от инж. Стойко Димитров Еленов – председател на Общински съвет гр. Неделино, относно: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Карамфил Велков

Докладва: председател на общински съвет                                          
Становище: ПК 3 Здравеопазване, екология и социална политика

 

 

10. Разглеждане на  Определение №12272 /18.11.2015 г. на Върховният административен съд на Република България

Докладва: председател на общински съвет
Становище: ПК 6 Борба с корупцията, злоупотреба с общински средства,противообществени прояви, обществен ред и сигурност

 

 

11. Други-Молби и Жалби.


 

инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ  

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Май 29, 2020

Намерена е изгубена шофьорска книжка пред бл. №2 - гр. Неделино

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2020г., общински служител пред Блок  №2, до парк акад. „Николай Кауфман“ е намерил изгубено свидетелство за управление на МПС,… ...[още]
Май 18, 2020

Стартира строителството на обект „Изграждане на нови площадки за…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че стартира строителството  на обект  „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на… ...[още]
Май 08, 2020

Фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че от  11 май 2020г. /понеделник/, фирма „Бористурист“ възобновява дейността си по направленията София,… ...[още]
.