Сряда, 01 Април 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 30. 03.2016 год. от 10.30 часа
Четвъртък, 24 Март 2016 16:19
 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 53А ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино

 

СВИКВАМ

Редовно  заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 30. 03.2016 год. /  СРЯДА  / от 10.30 часа

в Заседателната зала на Община Неделино при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Изпълнение на Заповед № АП – 03-14-76/14.03.2016 г. на Областен Управител на област Смолян за ново обсъждане на Решение №134/29.02.2016 г.

       Докладва: председател на общински съвет


 

2. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за капиталовите разходи на община Неделино към 31.12.2015 г.

Докладва: кмет на община Неделино

          Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

4. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г.

  Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

5. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на План – сметка за дейността на Общинско звено „Чистота“ на община Неделино за 2016 г.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

6. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Неделино за периода 2016-2019 г.

 Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Неделино за 2016г.

  Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Отпускане на средства за транспортни разходи през учебната 2015 – 2016 г. за Елеонора Асенова Борисова – учител от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино

  Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

9. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000155 по КВС в землището на с. Върли дол, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

10.Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000136 по КВС в землището на с. Върли дол, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

11. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000095 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

12. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 006943 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

13. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 006942 по КВС в землището на гр. Неделино, общ. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

14. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. № 94-00-3467/18.11.2015 г. от Анета Здравкова Емилова за прекратяване на съсобствеността в УПИ XVII-257, кв.25 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

15. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. №93-00-274/04.02.2016 г. от Асен Костадинов Беширов за прекратяване на съсобствеността в УПИ II – 1205, кв.114 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

16. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх.№ 94-00-2745/14.09.2015 г. от Надка Васкова Бодурова за закупуване на ½ идеална част от УПИ XVII-802, кв.120 по ПУП на гр. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

17. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Заявление с вх. № 94-00-3779/14.12.2015 г. от Николай Асенов Русев и Емил Асенов Русев – наследници на Асен Райчев Русев за закупуване на ½ идеална част от УПИ XVII-802, кв.120 по ПУП на гр. Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

18. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: ПИ пл. №1135, кв.106 по ПУП  на гр. Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

19. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXIV, кв.107 по ПУП на гр. Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

20. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 001020, 001021,001022,001023, 001025,001035, 001036, 00550, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян за гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП

Докладва: кмет на община Неделино

           Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

21. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 002647,002648, 002649, 002656, 002777, 002678, 002689, 002651, 006885, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян за гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП

Докладва: кмет на община Неделино

          Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

22. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Промяна на статута на полски и местни пътища в общински

Докладва: кмет на община Неделино

         Становище:ПК 2  Устройство на територията


 

23. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Утвърждаване на план за действие при терористична дейност на територията на община Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

          Становище:ПК6 Обществен ред и сигурност


 

24. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Утвърждаване на план за защита при бедствия на населението

Докладва: кмет на община Неделино

        Становище:ПК 6Обществен ред и сигурност


 

25. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Приемане на Наредба за организиране и финансиране на културните празници в населените места на територията на община Неделино

Докладва: кмет на община Неделино

Становище:ПК1 Бюджет и финанси


 

26. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на общински план за развитие за 2015 г.

                Докладва: кмет на община Неделино

             Становище:ПК 1 Бюджет и финанси


 

27. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Предложение Община Неделино да кандидатства като партньор по програмата за трансгранично сътрудничество ШТЕККЕО У-А България – Гърция2014 – 2020

Докладва: кмет на община Неделино

                                        Становище:ПК3  Здравеопазване, екология и социална политика


 

28. Други


 

 

 инж. СТОЙКО ЕЛЕНОВ  

Председател на Общински съвет

гр.Неделино

 
 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Април 01, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян ...[още]
Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
Март 16, 2020

По извънредни причини заседанието на ОбС-Неделино за 16 март 2020 г.…

Във връзка със създалата се ситуация  с корона вируса  и обявяване на извънредно положение , след проведени консултации с  Председателя на кризисен щаб на… ...[още]
.