Петък, 03 Април 2020
Редовно заседание на Общински съвет на 11.02.2020г. от 15:00ч.
Сряда, 05 Фев 2020 13:32

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 11.02.2020г. /Вторник / от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Програма за управление на община Неделино за периода 2019-2023година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище:ПК1 -Бюджет и финанси

2. Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Приемане на бюджета на община Неделино за 2020година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

4. Приемане Поименен списък на разчета за капиталови разходи на община Неделино за 2020 година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.10.2019г-31.12.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за периода 01.04.2019г-05.04.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян за 2019г.
Докладва: Заместник Кмет на община Неделино.
Становище: ПК3-Здравеопазване, екология и социална политика

8. Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2019 година.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК2-Устройство на територията

9. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Виолета Младенова Козуева.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

10. Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино.
Становище: ПК5-Младежки дейности спорт и туризъм

11. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино.
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

12. Заявление от Бисер Нейков Младенов с вх. №93-00-2846/21.11.2019г с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

13. Други.

 

 

Инж. Стойко Еленов ………….
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Април 01, 2020

Предупреждение от РД „Пожарна безопасност и защита на населението” –…

Писмо на РД "Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян ...[още]
Март 30, 2020

ДБТ - Златоград - Бюлетин (представяне на отчетни документи)

Бюлетин - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОТОВОРИ ...[още]
Март 27, 2020

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка с предприетите мерки от страна на държавата за противодействие и превенция с разпространението на COVID-19, Ви… ...[още]
Март 16, 2020

Извънредни мерки ДБТ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ НИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ВИ МОЛИМ: АКО НЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО,… ...[още]
.