Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино, проведено на 18.02.2021г., беше приет бюджет 2021г.

На редовно заседание на Общински съвет – гр.Неделино, проведено на 18.02.2021г. от присъстващи 11 общински съветници, с пълно единодушие беше приет бюджет 2021г.

Същият е в размер на 9 380 780,00 лв.

В сравнение с 2020 г. увеличението е с 25,63%.

От тях 4 440 073 са държавни, по функции, както следва:

 • Образование  – 2 352 670,00 лв.  в т.ч. училище, 2 бр. детски градини и шофьори на автобуси.
 • Здравеопазване – 84 633, 00
 • ЦСРИ – 120 720,00 лв.
 • ЦОП – 105 950,00 лв.
 • ЦНСТПЛФ – 238 350,00 лв.
 • Читалища – 183 744, 00 лв.

За общинска администрация – 848 500, 00 лв.

Поименният списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година е увеличен с 11,66% .

В списъка попадат обекти  на територията на община Неделино и всички населени места, като приоритетно са обхванати тези, които предварително са съгласувани със жителите и кметовете на населените места, в т.ч. от:

Целевата субсидия за капиталови разходи, която възлиза на стойност  604 500, 00 лв.

От преходен остатък от 2020 г. в размер на 3 446 539,00 лв., от които:

Възстановяване на подпорна стена и път кв. Хаджиеви, с.Средец с Постановление №250/04.09.2020г. на МС – 166 999,00 лв.

Реконструкция на улични мрежи в гр.Неделино, съгласно Споразумение с МРРБ в размер на 1 465 800 лв.

Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местността „Леден врис“, съгласно Споразумение с МРРБ в размер на 1 376 056 лв.

От собствени  приходи – 253 000, 00 лв.

Спортен календар – 6 000, 00 лв.

Културен календар – 59 000, 00 лв.

Туризъм – 5 000, 00 лв.

Зимно поддържане – 155 700 лв.

Увеличението на бюджета се дължи основно на упоритостта и усилията на кмета на община Неделино и Общинска администрация, чиято цел е създаване на благоприятна среда за жителите на общината. В тази връзка с Постановление №360/10.12.2020 г.  на Министерски съвет бяха отпуснати средства за оценка и потенциално разкритие на минерални води и хидрогеоложки проучвания и проучвателни сондажи в размер на 350 000 лв.

По Програма за развитие на селските райони, чрез Държавен фонд „Земеделие“ през  месец март стартират строителните дейности за благоустрояване на ул. „Напредък“ и ул. „Дельо Войвода“, които бяха във застой по сигнали на граждани от община Неделино, но въпреки това нарушения не бяха установени. Стойността на проекта възлиза на  1 170 854,15 лв.

Осигурено е финансиране в размер на 97 652,77  лв. за изграждане на спортна площадка в Долно Неделино, кв. „Емовци“, която също беше обект на проверка заради сигнал. Проверката приключи с положително становище в полза на община Неделино.

Средства в размер на 680 850,79  лв. са осигурени за реконструкция и модернизация  на дворно пространство в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Неделино, отново обект на жалба срещу решение за избор на изпълнител по процедурата. Очаква се Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе, относно основателността на жалбата на участника в процедурата за СМР.

Предстои  да стартира ремонт и благоустрояване на 7 улици в община Неделино на стойност 2 750 000 лева, за следните улици:

 • Шина Андреева
 • Първи май
 • Акация
 • Ивайло
 • Баба Тонка
 • Стръмни рид
 • Крайречна

Предвиждат се средства в размер на 120 000 лв. за продължаване  изграждането на тротоари в Горно Неделино.

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов изказва благодарност към всички общински съветници, които независимо от своята политическа принадлежност, водени от желанието за развитието на община Неделино единодушно подкрепиха бюджет 2021г.

Skip to content