Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Структура на ОбА-Неделино

РЪКОВОДСТВО
Кмет на община
Зам. кмет на община
Зам. кмет на община
Секретар на община
Длъжности-пряко подчинени
на Кмета на община Неделино и зам.кметовете
Юрисконсулт той и публичен
изпълнител
Финансов контрольор
Гл.спец.”Шофьор на кмета и охрана”
Обща Администрация
Дирекция “Финансово -счетоводна дейност,  бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване”
Директор Дирекция “Финансово -счетоводна дейност,  бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване”-той и гл.счетоводител
Гл.експерт “Счетоводител и  бюджет”
Гл експерт “Човешки ресурси”
Главен  експерт “Административно обслужване местни данъци и такси”
Главен специалист
  “Счетоводител-касиер”
Главен  специалист “Счетоводител  и счетоводно отчитане на проекти и програми”
Старши счетоводител и счетоводно отчитане на проекти и програми
Гл специалист ” Информационно обслужване и деловодство”
 Гл. експерт”Общинска собственост” “
Юрисконсулт ОбА
Гл. експерт ” Канцелария на ОбС” 
Главен експерт “Канцелария на кмет, той и връзки с обществеността
Специализирана администрация
Дирекция  “Строителство и благоустройство на територията”
Директор Дирекция  “Строителство и благоустройство на територията” – той  и гл.архитект
Гл.инженер
Гл.експерт “Земеделие и административно обслужване”
Гл. експерт ” Опазване на околната среда, екология и проекти”
Главен  специалист “Кадастър и регулация,чертожник и инвеститорски контрол”
Главен специалист “Инвеститорски контрол и незаконно строителство”
Главен специалист “Инвеститорски контрол и дейности по устройство на територията “
Главен специалист ” Административно  обслужване и архив”
Дирекция “Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарти дейности”
Директор Дирекция “Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарти дейности”
Юрисконсулт  по обществени поръчки
Главен експерт “Отчетност
по програми и проекти” 
Главен  експерт “Стопански дейности и туризъм”
Гл.експерт “Програми ” той и ИТ специалист
Гл. експерт “Социални дейноти и проекти”
Гл експерт ” Образование, здравеопазване младежки дейности и спорт”
Гл експерт ” Култура и социални дейности”
Гл.експерт ” ГРАО”
Главен специалист ”  Програми и мерки по заетост”
Кмет на кметство
Кмет на кметство Средец
Кметски наместници
Кметски наместник Кочани
Кметски наместник  Оградна
Кметски наместник  Кундево
Кметски наместник Изгрев 
Кметски наместникГърнати
Кметски наместник  Диманово
Кметски наместник  Върлино
Кметски наместникКозарка
Кметски наместник  Еленка
Кметски наместник  Върли дол
Кметски наместник Бурево
Кметски наместник  Тънка бара
Кметски наместник Крайна
Кметски наместник Дуня
Skip to content