Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покани

Покана за обществено обсъждане на проект на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино 2022-2028 г.

Община Неделино осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на община Неделино за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни от датата на публикуване на Проекта на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино 2022-2028г. на  e-mail: oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на Община Неделино (ул. „Ал. Стамболийски“ №104).

Приложения:


Покана за информационна среща/семинар на тема „Популяризиране на процеса на учредяване и регистриране на СНЦ „МИГ Ардино – Неделино“ и разработване на Стратегия за ВОМР“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

П О К А Н А
ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР

по проект BG06RDNP001-19.610-0016 “Изпълнение на подготвителни дейности за регистрация на МИГ и изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Общините Ардино и Неделино” за програмен период 2021-2027“, Административен договор № РД-50-35/13.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Ардино в партньорство с Община Неделино, Народно читалище  „Напредък-1962“ с. Средец, общ. Неделино и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД има удоволствието да Ви покани да участвате в предстоящата информационна среща на тема: „Популяризиране на процеса на учредяване и регистриране на СНЦ „МИГ Ардино – Неделино“ и разработване на Стратегия за ВОМР, част от информационните кампании и дейностите по проект „Изпълнение на подготвителни дейности за регистрация на МИГ и изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Общините Ардино и Неделино” за програмен период 2021-2027“.

Информационната среща е с цел представяне, информиране и популяризиране сред широката местна общност на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), процесите по учредяване и регистриране на МИГ Ардино – Неделино и подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие – инструмент за функционирането на бъдещата Местна инициативна група „Ардино- Неделино“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

С разработената по проекта стратегия новоучредената Местна инициативна група (МИГ) ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода ВОМР по интервенция П.Ж.5 – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

В изпълнението на проекта са планирани както дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., включително провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на проекти и насърчаване на местните общности за активно включване в процеса на разработването ѝ, така и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработената СВОМР.

Информационната среща/семинар ще се проведе:

На 22.06.2023г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет, находяща се гр. Неделино, ул „ Ал. Стамболийски” № 104, ет. 5.

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

П О К А Н А

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР

BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027г.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.06.2023г. /понеделник/ от 10.00 часа на адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски” 104, ет.5


Договор  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“

Покана – откриване на спортна площадка в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Имаме удоволствието да Ви поканим заедно да открием реконструирания обект в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с наименование: Ремонт на спортна площадка към сградата на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино в ПИ 51319.502.126 по КК на гр. Неделино. Мероприятието ще се състои на 01.06.2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа на спортната площадка.

Строително-монтажните дейности включват монтаж на настилка от изкуствена трева, монтаж на мрежа за метална ограда, монтаж на дървени скамейки, монтаж на врати и мрежи за футбол,  на осветителни тела и др.

Стойността на обекта възлиза в размер на 95 746 лв. с ДДС. По искане на община Неделино средствата са осигурени  по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища към Министерство на образованието и науката.

До този момент площадката бе предвидена само за футбол и хокей на трева, но за първи път по искане на учениците от СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино функционалността и ще се надгради с  тенис на корт и всички пособия към него.

За откриването на реконструирания обект за първи път ще се изиграе приятелски мач.

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов кани всички жители и гости на общината на празничната програма по случай 24 май

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов има удоволствието да покани всички жители и гости на общината на празнична програма по случай 24 май – ден на светите братя Кирил  и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Заповядайте на 24 май /сряда/ от 10:00 часа на централния площад!

Кметът на община Неделино Боян Кехайов кани всички жители и гости на града заедно да отбележим един от най-почитаните български празници – Гергьовден  /Адралез/

Кметът на община Неделино Боян Кехайов кани всички жители и гости на града заедно да отбележим един от най-почитаните български празници – Гергьовден  /Адралез/.

Възстановката на ритуала „Опяване на китки и бродене на реката за здраве“ ще се състои на 6-ти май 2023г. /събота/ от 07:30 часа в местността „Турчин мост“.

Празничното мероприятие ще продължи от 09:00 часа на централния площад с изпълненията на самодейци от НЧ „Светлина-1938“ гр. Неделино.

Специални гости ще бъдат оркестър „ПИМ“ с ръководител Тинчо Севдалинов.

За всички, които желаят да посетят местността „Турчин мост“ и да се включат в сутрешния ритуал, ще има осигурен транспорт от 07:00 часа на паркинга на училището.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Skip to content