Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Покани

Покана за отбелязване на традиционния празник “Наша Марта”

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов има удоволствието да покани всички жители и гости заедно да отбележим традиционния празник „Наша Марта“.

Мероприятието ще се състои на 14 март 2024г. /четвъртък/ от 18:30 часа на централния площад.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Покана – 3-ти март

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Във връзка с честването на Националния празник на Република България и 146 години от Освобождението, ръководството на Община Неделино кани всички жители и гости на града, на 3 март 2024г.(неделя) от 10.30 часа на централния площад на тържествена церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметника на плачещата майка.

Заповядайте!

Покана към жителите и гостите на града за честването на Богоявление /Йордановден/ на 6 януари 2024 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

По традиция и тази  година на 06 януари 2024 г. /събота/ Община Неделино и църковното настоятелство организират честване на Богоявление /Йордановден/.

Празнична литургия ще бъде отслужена от отец Емил Лилов в храм „Св. Неделя“ – гр. Неделино от 08:00 часа.

Ритуалът по хвърляне на кръста в река “Неделинска” ще се състои от 11:00 часа в района на местността „Турчин мост“.

Желаещите да участват в ритуала се записват на място.

За ентусиастите и победителя е осигурена парична награда. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

От Общинското ръководство и
църковното настоятелство!

Покана за обществено обсъждане на проект на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино 2022-2028 г.

Община Неделино осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на община Неделино за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни от датата на публикуване на Проекта на Програма за опазване на околната среда на Община Неделино 2022-2028г. на  e-mail: oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на Община Неделино (ул. „Ал. Стамболийски“ №104).

Приложения:


Покана за информационна среща/семинар на тема „Популяризиране на процеса на учредяване и регистриране на СНЦ „МИГ Ардино – Неделино“ и разработване на Стратегия за ВОМР“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

П О К А Н А
ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР

по проект BG06RDNP001-19.610-0016 “Изпълнение на подготвителни дейности за регистрация на МИГ и изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Общините Ардино и Неделино” за програмен период 2021-2027“, Административен договор № РД-50-35/13.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Ардино в партньорство с Община Неделино, Народно читалище  „Напредък-1962“ с. Средец, общ. Неделино и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД има удоволствието да Ви покани да участвате в предстоящата информационна среща на тема: „Популяризиране на процеса на учредяване и регистриране на СНЦ „МИГ Ардино – Неделино“ и разработване на Стратегия за ВОМР, част от информационните кампании и дейностите по проект „Изпълнение на подготвителни дейности за регистрация на МИГ и изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Общините Ардино и Неделино” за програмен период 2021-2027“.

Информационната среща е с цел представяне, информиране и популяризиране сред широката местна общност на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), процесите по учредяване и регистриране на МИГ Ардино – Неделино и подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие – инструмент за функционирането на бъдещата Местна инициативна група „Ардино- Неделино“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

С разработената по проекта стратегия новоучредената Местна инициативна група (МИГ) ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода ВОМР по интервенция П.Ж.5 – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

В изпълнението на проекта са планирани както дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., включително провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на проекти и насърчаване на местните общности за активно включване в процеса на разработването ѝ, така и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработената СВОМР.

Информационната среща/семинар ще се проведе:

На 22.06.2023г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет, находяща се гр. Неделино, ул „ Ал. Стамболийски” № 104, ет. 5.

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

П О К А Н А

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР

BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027г.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.06.2023г. /понеделник/ от 10.00 часа на адрес: гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски” 104, ет.5


Договор  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в Община Неделино“

Skip to content