Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Необходимост от освобождаване на пътните платна на ул. „Александър Стамболийски“ от разклона за с. Бял извор до асфалтираният път по посока гр. Златоград поради предстоящ ремонт      

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че на 12.05.2023 г. /петък/ ще стартира ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от разклона за с. Бял извор до асфалтираният път по посока гр. Златоград.

Във връзка с гореизложеното и с цел осигуряване на безопасността и необходимостта от работата на тежка механизация е необходимо пътните платна да бъдат освободени от паркираните автомобили, строителни материали или други вещи и предмети, които ще затруднят ремонта.

БОЯН КЕХАЙОВ
Кмет на община Неделино

На 19 май 2023 г. от 10:00 часа в сградата на ТИЦ – гр. Неделино ще се провеждат безплатни профилактични прегледи за бъбречни заболявания на деца над 5 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

Уведомяваме Ви, че на 19 май 2023 г. от 10:00 часа в сградата на ТИЦ – гр. Неделино ще се провеждат безплатни профилактични прегледи за бъбречни заболявания на деца над 5 г. Провеждането на ехографски прегледи на деца над 5 години ще бъде осъществено от проф. Митева. Тя е една от водещите специалисти в областта на детската нефрология и хемодиализа в страната, с редица участия на международни и български семинари. Времетраенето на един преглед ще бъде в рамките на 10 минути.

При отсъствие на родителите, същите е необходимо предварително да попълнят типова Декларация за съгласие децата да бъдат прегледани без тяхно присъствие.

Прегледите са напълно безплатни и не е необходимо направление от личния лекар.

Посещенията ще бъдат с предварително съставен график. За записване лице за контакт:
Елина Халваджиева – телефон: 0878 14 17 48 или в  Общинска администрация – ет.3, стая №304

Публично обсъждане във връзка с изготвянето на Годишен план за социалните услуги в община Неделино за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 59, ал.1 Наредбата за планирането на социалните услуги /НПСУ/е изготвен проект на Годишен план за социалните услуги в Община Неделино за 2024 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в едномесечен срок. Мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на плана могат да бъдат подавани на oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на общината до 29.05.2023 г.

Всяка година кметът на общината организира разработването на годишен план за социалните услуги за следващата календарна година, който включва:

1. планирането на социалните услуги съгласно Картата;

2. планирането на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.

Във връзка с чл. 62 от НПСУ Кметът на общината организира обсъждане на предложението за общински годишен план за социалните услуги за срок, не по-кратък от 30 дни.

Обсъждането включва:

1. публикуване на предложението за общински годишен план за социалните услуги на интернет страницата на общината;

2. провеждане на публични дискусии;

3. провеждане на публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането на гореизброените дейности, кметът на общината може да внесе промени в предложението за общински годишен план за социалните услуги.

В тази връзка, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 29.05.2023 г. вкл. на електронен адрес e-mail: oba_nedelino@abv.bg или в деловодството на общината в сградата на общината  на адрес: гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №104

В тази връзка Общинска администрация Неделино отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Приложения:


  1. Проект на Годишен план за социалните услуги в Община Неделино за 2024 г.

2. Докладна записка

Skip to content