Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Съобщения по чл. 32 от ДОПК за връчване на Акт за установяване на данъчни задължения до:

Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2023 година, на територията на община Неделино

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.66 от АПК

Общинска администрация Неделино на основание чл. 66 от АПК, открива производство по издаване на административен акт, относно одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за календарната 2023 година, на територията на община Неделино.

На основание чл.66, ал.1, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.20 от Наредбата на Общински съвет Неделино, за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, такса „битови отпадъци“ се определя в годишен размер за всяко населено място с Решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата  на териториите  за обществено ползване.

Кметът на Община Неделино – г-н Боян Кехайов, предлага на вниманието на обществеността и заинтересованите лица следното предложение за проект на план-сметка за разходите през 2023 г. /Приложение 1/.

Запазва се размера на такса битови отпадъци за 2023 година 

Във връзка с чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Проектът на план-сметката за 2023 г., се предоставя на вниманието на  всички заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмени предложения и възражения, да изразят писмени становища, мнения и препоръки на електронен адрес: oba_nedelino@abv.bg, или в деловодството – ет.1 в сградата на община Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“  №104.

Приложение:
1. Докладна запискат относно: Одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Неделино за 2023г.
2. Проект на План-сметка за разходите за 2023г.- Приложение №1.

Съобщение от Общинска администрация до желаещите да участват с проекти по процедура: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката на проекти за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че заявленията за участие ще бъдат приемани до 10.05.2023 г.

За предоставяне на информация и разяснения относно изискванията на процедурата и подготовката на необходимите документи може да се обръщате към г-жа Илияна Дуганова – Директор на дирекция ИРОПХД.

Телефон за връзка –  0894 44 92 54, 03072 92 92

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕДЕЛИНО

Skip to content