Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Община Неделино кандидатства с проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, приемат се заявления на кандидат-потребители

О Б Я В А
За прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Община Неделино кандидатства с  проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Проектът ще се реализира на територията на общината, като услугата ще се предоставя всеки работен ден от месеца в периода от 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2025г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на лицата към основната целева група  се потвърждава от органа по социално подпомагане на местно ниво  – ДСП, гр. Златоград. 

Заявления от кандидат-потребители се приемат от 30.09.2022 г. до 30.09.2025 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч:

  • в сградата на Община Неделино, ул. Ал. Стамболийски №104, ет. 3, стая № 305 

Телефони за информация:

  • 03072 92 92, 

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Неделино. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено или на посочен от тях телефон за връзка. 

Информация до СИК относно получаването на бюлетини, изборни книжа и материали

За получаване на бюлетини и изборни книжа и материали от членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители в Общинска администрация – Неделино на 01.10.2022 (събота) от 12:00 часа.

Информация, в помощ на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност в деня на изборите за Народно събрание – 2 октомври 2022 г.

На 18 септември 2022г. (неделя) от 10.00 часа до 13.00 часа пред сградата на общинска администрация – гр. Неделино и от 10.30 часа до 12.30 часа в с. Средец ще се проведе практическа демонстрация на машинно гласуване за изборите на 2 октомври 2022 г.

На 18 септември 2022г. (неделя) от 10.00 часа до 13.00 часа пред сградата на общинска администрация – гр. Неделино и от 10.30 часа до 12.30 часа в с. Средец ще се проведе демонстрационно гласуване със СУЕМГ с инсталирана демо версия на бюлетина за гласуване на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.. Обучението ще се извърши от експерти от Районна избирателна комисия – гр. Смолян.

Заповядайте!

На 07.09.2022г. между АСП, чрез Дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Допълнително споразумение № 7 към Договор за БФП № BG05FMOP001-5.001-0022-C07, Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ по Операция  BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което се удължава срока на изпълнение на дейностите по проекта до 30.09.2022г.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
2014-2020г.
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
Договор за БФП № BG05FMOP001-5.001-0022-C08 с бенефициент Община Неделино

На 07.09.2022г. между АСП, чрез Дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Допълнително споразумение № 7 към Договор за БФП № BG05FMOP001-5.001-0022-C07, Проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ по Операция  BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което се удължава срока на изпълнение на дейностите по проекта до 30.09.2022г.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност от община Неделино, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

От социалната услугата “Топъл обяд” ще продължат да се възползват 250 потребители от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Срокът за изпълнение на Договора се изменя на 30.09.2022г.
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора се изменя на 310 346,74 лв.
Разходът  за единица продукт – Топъл обяд е на стойност 2,90 лв. с ДДС.

Жители от община Неделино попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд”, могат да заявят своето желание в стая № 305 в сградата на общинска администрация или на телефон: 03072/92-92, вът.117.

Изпратено е писмо от НСОРБ до Общините с цел запознаване на заинтересованите страни във връзка с обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Skip to content