Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения, Уведомления

Фирма предоставя контейнери за събиране на строителни отпадъци

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

ЕТ „АЛАДИН“ – МОМЧИЛГРАД предоставя контейнери за събиране на строителни отпадъци.

Желаещите могат да се  обадят на тел. 0886 200 800 и да заявят контейнер като заплатят 140 лв.

Тези, които имат нужда от контейнер за строителни отпадъци, но нямат възможност да заплатят сумата от 140 лв., могат да се обадят на тел. 03072/9292 в община Неделино за ползване на контейнер безвъзмездно.

Общината предоставя услуга за осигуряване на контейнери за строителни отпадъци, която е безплатна.

В момента са предоставени два броя контейнери за нуждите на гражданите, разположени в горно Неделино – 1 брой и в долно Неделино – 1 брой (на кръстовището за гр. Златоград).

Тази услуга се предоставя от общината, за да се избегнат нерегламентираните замърсявания на околната среда.

Нека опазим природата чиста!

гр. Неделино,
Дата: 19.04.2021г.

ДБТ – Златоград с молба към фирмите, изпълняващи дейности по проект „Заетост за теб“, да поставят визуализации на местата, където се изпълняват дейностите по проекта

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО СТАРТИРА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“

От 05.04.2021г. в община Неделино стартира Проект “ Патронажна грижа + в община Неделино “ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Над 24 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват следните услуги:
– доставка на храна и хранителни продукти, продукти от първа необходимост и лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
– заплащане на битови сметки и получаване на неотложни административни услуги – /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/.

Програмата е отворена за нови потребители от град Неделино, които са с ограничения и невъзможност за самообслужване:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
– в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., в невъзможност да оставят децата си сами.

Желаещите да ползват услугата е необходимо да подадат заявление по образец в Центъра за информация и услуга на гражданите, гише 2 – Деловодство на Община Неделино.

Подборът на потребителите по Проект “ Патронажна грижа + в община Неделино “ ще бъде извършен от Общината, съобразно наличната информация и заявена необходимост по проекта.
Лицата, които ще бъдат ангажирани с посещения по домовете на потребителите, ще бъдат  снабдени с подходящ удостоверителен документ, издаден по съответния ред от Общината, с който да удостоверяват служебните си ангажименти както пред контролни органи, така и пред потребителите (с цел превенция от злоупотреби тип „измами“).

Образците на заявленията могат да се получат в община Неделино на първи етаж -Деловодството на Община Неделино- гише 2.

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 02.04.2021 год. в кабинета на Кмета на община Неделино се проведе среща с кметовете на кметства в състава на община Неделино във връзка с подписването на Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Патронажна грижа + в община Неделино“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кметът на Община Неделино, г-н Боян Кехайов, запозна кметовете с целите на проекта и дейностите, предвидени за изпълнение. Г-н Кехайов представи ръководителя на проекта г-н Лазар Бабачев, който подробно описа основната дейност на проекта – предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги за нуждите на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Неделино.

Община Неделино уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Договор №BG05M9OP001-6.002-0082, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Неделино уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

         Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

         Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта, а именно хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 65г., други уязвими групи, вкл. Лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

          Продължителността на предоставянето на услугите е 12 месеца.

          Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.05.2021г.

Потребители, които могат да ползват здравно-социални услуги са:

-Хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

-Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от дългосрочно наблюдение и здравнигрижи;

-Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочнонаблюдение и здравни грижи и техните семейства;

-Самотно живеещи тежко болнилица;

I.Документи за участие в процедурата :

При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, представят следните задължителни документи :

– Заявление за ползване на услугата (по образец);

-Декларация за обработка на лични данни (по образец);

-Декларация за информирано съгласие (по образец);

-Документ за самоличност (за справка);

-Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, Медицински протокол на ЛКК, епикризи и другимедицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето (копие);

II.Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявление за включване в проекта се подават от 12.04.2021г. до 19.04.2019г. всеки работен ден от  10:00-12:00 , 14:00 – 16:00 ч. лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

     Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получават:

  • В сградата на Община Неделино – гр.Неделино, ул. „Александър Стамболийски №104, етаж.1, Деловодство – гише 2
  • Документите са достъпни и на интернет страницата на община Неделино- https://www.nedelino.bg/

Лицата, поставени под задължителна карантина могат да заявят необходимост от ползване на услугата на тел : 0885252437 – г-н Лазар Бабачев – Ръководител на проекта

Декларация за обстоятелства

Изтеглете обява

Skip to content