Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Конкурси

Протоколи за окончателно класиране

Гл. експерт „Стопански дейности и туризъм“

Директор Дирекция “Финансово -счетоводна дейност,  бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване”-той и гл.счетоводител

Директор Дирекция “Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарти дейности”

Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“

Главен експерт „Канцелария на Кмет, той и връзки с обществеността“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, обявен на 20.10.2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, обявен на 20.10.2020:
С П И С Ъ К- Главен експерт “Стопански дейности и туризъм“
С П И С Ъ К- Директор Дирекция “Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарти дейности”
С П И С Ъ К- Директор Дирекция “Финансово -счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване”-той и гл.счетоводител
С П И С Ъ К- Главен експерт “Канцелария на кмет – той и връзки с обществеността“
С П И С Ъ К- Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТИТЕ

Конкурс за длъжността Главен експерт „Канцелария на Кмет, той и връзки с обществеността“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Канцелария на Кмет, той и връзки с обществеността“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Директор Дирекция Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване“- той и гл.счетоводител при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Директор Дирекция Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване“- той и гл.счетоводител при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Главен експерт „Стопански дейности и туризъм“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян.

Конкурс за длъжността Главен експерт „Стопански дейности и туризъм“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян.

Конкурс за длъжността Директор Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Конкурс за длъжността Директор Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян

Skip to content