Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

ISO 9001:2000

На 14 март 2007 г., на специална церемония организирана от Община Неделино, беше връчен сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000.На връчването присъстваха всички членове на Общинската администрация, представители на местния бизнес и други гости.Одитът на Системата за управление на качеството бе проведен от Муди Интернешънъл и приключи успешно с регистриране на системата на Община Неделино и издаване на международно признат сертификат под акредитацията на Службата по акредитация на Германия (DAR-TGA).Мила Тодорова – маркетинг мениджър на Муди Интернешънъл връчи сертификата на кмета – г-н Димитров с поздравления за успешното финализиране на процеса по сертификация.Сертификатът е от голямо значение не само за Община Неделино, но и за обществото и за икономиката на страната. Във времето, когато общественият дебат за качество в предоставяните от общините услуги е много активен, когато се стремим към хармонизиране с европейските практики и закони, има лидери в този сектор, които поемат инициативата и дават пример за прилагане на световните практики за качество. Община Неделино – със своите ръководители е именно една такава организация, която е водеща по прилагане на този опит и съчетаването му с българския знак за качество в административното обслужване.

Управление на качеството

Настоящата политика на системата за управление на качеството в Общинска администрация Неделино е част от общата визия за развитие на организацията.

При прилагането й и произтичащите от нея измерими цели ръководството спазва точно изискванията, дефинирани в ISO 9001:2008.

– Висшето ръководство на Община Неделино изразява своята ангажираност за по-пълното удовлетворение на нуждите и очакванията на гражданите от община Неделино, чрез предоставяне на качествени административни услуги на населението и юридическите лица, законосъобразност в управлението на общинската собственост и местната политика в условията на прозрачност и публичност

– Очаквания на заинтересованите страни по отношение задоволство на клиентите, имидж, и дейности свързани с държавна администрация и местната власт;

– Непрекъснато повишаване на ефективността и ефикасността на системата за управлението;

Висшето ръководство, в лицето на Кмета на община Неделино провежда и усъвършенства обявената политика на системата за управление на качеството на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи, на база на които са дефинирани стратегическите цели:

– Равнището на качеството на предлаганите от Общинска администрация Неделино услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите, обществото и от международните и националните закони и стандарти;

– Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-цялостно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, определящ непрекъснати подобрения на процесите на управление и на всички други процеси, извършвани от община Неделино;

– Успешното развитие и признание в областта на местното самоуправление, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала и подобряване на наличната инфраструктура;

– Запознаване на клиентите, контрагентите, подизпълнителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата по качество в община Неделино.

– Не допускане на просрочване на законовите срокове в изпълнение на служебните преписки по административното обслужване на физически и юридически лица;

– 100% изпълнение на Решенията на Общински съвет на община Неделино и националните мерки за осъществяване на реформата в администрацията;

– Да се създаде и поддържа капацитет за реализирането на проекти от Общински план за развитие с цел постигането на 100% изпълнение на годишните програми;

– Оптимизиране на административния процес – адекватност, целесъобразност, надеждност, съзнание за качество според изискванията на групите Клиенти.

Централен пункт в политиката на системата за управление на Общинска администрация Неделино е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, при спазване на изискванията на процесния подход. Подобренията във всички аспекти на дейностите се отчитат като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт/услуга и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване, на база анализ на данни. Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на системата за управление. Висшето ръководство се ангажира да разгласи политиката по качество на всички нива в организационната структура на и да осигури нейното познаване и прилагане.

Кметът на Община Неделино приема оценката на клиентите, държавната и местна администрация, както и другите заинтересовани страни като основни критерии за правилността на формулираната и провеждана политика по качество, като се ангажира да преглеждането й при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.

Обучение на населението при бедствия

Обучение на населението за правилата за поведение и действие

                    при  различни видове бедствия.

    Във връзка с чл. 17  от Закона за защита при бедствия, раздел  ІV т. 2 от Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., за организиране и провеждане на обучение на населението  за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия, за подпомагане на общините в тази дейност, даваме следните насоки за работа:

      І. Обучението на  населението е небходимо да бъде насочено към усвояване на знания за вероятните потенциални опасности от  peгиoнално и местно значение, правилата за самозащита и взаимопомощ при възникването им. То трябва да има доброжелателен характер.

    1. Неработещото население може да се обхване  в целеви групи за обучение:

  •  безработни в трудоспособна възраст;
  •  бременни и майки с  деца;
  •  пенсионери;
  •  членове на клубове и сдружения;
  •  други неработещи;
  • хора с увреждания;
  •  инвалиди и самотни възрастни хора;
  •  други

        2.  Възможни форми за провеждане на обучението:

             а/ групово – лекционна:

        –  чрез представители на общините, клубовете на пенсионера, детските и женски консултации, клубовете на инвалидите и други;

             б/  индивидуално:

   –  чрез поименно изпращане по пощата или раздаване на информационно–образователни материали;

   –  чрез широко анонсирани образователни предавания по електронните медии;

   –  чрез публикуване на информационно–инструктивни материали в печатни издания;

        –  чрез възможностите които предоставя интернет;

              – чрез свободен достъп до информационно–инструктивни материали,  поставени на подходящи места;

               ІІ. При провеждане на занятията е необходимо да се имат в предвид основните принципи за защита на населението  при бедствия (чл.4 от ЗЗБ):

         1. Право на защита на всяко лице;

         2. Предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;

          3. Публичност на информацията за рисковете от бедствия;

         4. Приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата на населението;

          ІІІ. Необходимо е да се обърне внимание на способите за осигуряване защитата на населението при бедствия: оповестяване, евакуация, укриване – колективни средства за защита, използване на индивидуални  средства за защита.

                    1. Оповестяване:

                       – Оповестяване на населението за различните видове опасности. Чрез: Сиреннооповестителна система, подвижни оповестителни средства на ПБЗН, РУП и общините,  медиите – БНТ, БНР и местните радиовъзли.

           2. Евакуация:

                  – Временно  евакуиране (извеждане) на населението от опасната зона в зависимост от бедствието и аварията, съгласно общинският план за защита при бедствия.

                    3. Укриване на населението:

                        – Колективните средства за защита –  скривалища и ПРУ.

                        – Херметезиране на помещения в жилищни и обществени сгради. 

           4. Осигуряване на населението с индивидуални средства   за защита:

                 – Съгласно приложенията за индивидуалните средства за защита разработени към общинските планове за защита при бедствия.

                      За подпомагане  на общините при провеждане на обучение на населението за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия,  предоставяме на магнитен носител  презентации:

 «Поведение и действие на населението при наводнение и порой»; 

 «Поведение и действие на населението при земетресение»

 брошура «За бедствията-важни правила» (за поведение и действие на населението и при други  бедствия).

Skip to content