Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Съобщения - Уведомления - Обяви

На 11.05.2022г.  община Неделино стартира изпълнението на дейности по проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2, ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На 11.05.2022г.  община Неделино стартира изпълнението на дейности по проект „Патронажна грижа + в община Неделино“, Компонент 2, ДБФП BG05M9OP001-6.004-0096-C01 финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Договорът е продължение на изпълнения вече Договор за БФП BG05M9OP001-6.002-0084-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002, финансиран от ОП РЧР.

Проектните дейности са продължение на вече изпълнените ДБФП BG05M9OP001-6.002-0082-C01 и се изразяват в следното:

  • 24 лица – възрастни хора и хора с увреждания продължават да  ползват мобилни интегрирани социални услуги в домашна среда;
  • Предвидена е отново подкрепа и за лица поставени под карантина  под формата на услуги за закупуване на храна и средства от първа необходимост;
  • Потребителите на трите центъра за социални услуги в град Неделино остават ползватели на услугите предоставяни по проекта;
  • Подкрепящият персонал за служителите на трите центъра предоставящи социални услуги запазва дейността си.

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите и не се събират такси.

Нови заявления от желаещи да ползват предоставяните услуги се приемат по всяко време, като при зает капацитет, след оценка на потребностите, лицата ще бъдат включвани в списък с чакащите потребители до освобождаване на заявената позиция.

Образците на заявленията може да получите в община Неделино, ет.3, стая 304, при г-н Лазар Бабачев – Ръководител проекта.

Липса на комуникация е причината за появилите се слухове за нефинансирането на дейността на СК „Джудо“

Във връзка с появила се информация в социалната мрежа за липса на финансиране на СК „Джудо“ на 30.05.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Общинска администрация – Неделино в присъствието на част от трениращите деца и техните родители се проведе среща по време, на която им се разясниха причините за създалата се ситуация, а именно:

В Общинска администрация – Неделино няма постъпила писмена информация за предстоящо състезание на възпитаниците на СК „Джудо“. Също така няма отправено искане за финансиране на спортния клуб, каквато е въведената практика при предоставяне на публични средства от страна на Община Неделино.

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов поздрави всички състезатели за постигнатите спортни успехи и направи уточнение с родителите, че при следващо участие те лично да задвижат процеса по информираност на общинското ръководство за предстоящите и бъдещи състезания на спортния клуб.

Skip to content