Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На 24.11.2022 г. между АСП, чрез дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Административен договор №BG05SFPR003-1.001-0028-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., проект „Топъл обяд в община Неделино“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

На 24.11.2022 г. между АСП, чрез дирекция МСПЕИ и Община Неделино се подписа Административен договор №BG05SFPR003-1.001-0028-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., проект „Топъл обяд в община Неделино“, процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Конкретната цел на проекта е: Осигуряването на прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт, която ще бъде пълноценна и разнообразна, съобразно общоприети рецептурни норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните, на хора, който не са в състояние да си я набавят сами или чрез своите близки, която допринася за общата цел на програмата, свързана с намаляването на броя, живеещи в бедност.

От социалната услуга „Топъл обяд“ ще могат да се възползват 200 потребители от следните целеви групи:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Срокът за изпълнение на договора е 30.09.2025 г.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора е 550 848,00 лв.

Разходът за единица продукт – Топъл обяд е на стойност 3,20 лв. с ДДС.

Жители от община Неделино, попадащи в целевите групи, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд“, могат да заявят своето желание в стая №306 в сградата на общинска администрация или на телефон: 03072/92-92, вътр. 118

Skip to content