Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Прессъобщение: Официално откриване на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО /Приложения: Покана, Програма/

Официално откриване на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО

На 17 май от 13.30 ч. ще  се състои официалното откриване на компостиращата инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, изградени по един от най-важните проекти за региона – „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“.

Официалната церемония ще се състои на терена на Регионалното депо за ТБО гр. Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан.

Домакин на събитието е г-н Фахри Молайсенов – Кмет на Община Мадан.

Общините Мадан, Златоград и Неделино ще използват изградената инфраструктура и доставеното към нея мобилно експлоатационно оборудване с цел осигуряване на съвременна и екологосъобразна система за управление на отпадъците на регионален принцип.

Битовите отпадъци на територията на Общините Мадан, Златоград и Неделино ще се редуцират, чрез прилагане на разделно събиране на зелени отпадъци за Общините.

Обектът ще обслужва общините Мадан, Златоград и Неделино, които имат население от 27 425 жители и територия от 448 740 кв.км.

Изграждането на обектите е финансирано по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Процедура № BG16M1O002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“  по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз,  процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини  партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg

Skip to content