Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

28 000 жители на Мадан, Златоград и Неделино с нова система за сметосъбиране

Заключителна пресконференция по повод успешната реализация на проектa „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ се проведе в община Мадан.

Кметът на общината Фахри Молайсенов представи строежа като ключово съоръжение за екологията на региона. Той благодари за широкото участие на експерти, еколози, проектанти, инженери, строители и общественици и най-вече на екипа по оперативното управление на проекта, ръководен от заместник-кмета Явор Орлов.

Проектът е реализиран по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG16M1OP002-2.002-0015-C01. От 18 потенциални бенефициенти на програмата само 4 са завършените регионални системи.

С реализацията на този мащабен проект трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, ще намалят количеството им, като това ще помогне до редукции в покачването на таксите за смет.

Ръководителят на проекта Явор Орлов припомни очакваните ползите: Изградената инсталация ще подпомогне постигането на националните, регионалните и общинските цели за намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци; спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и за изпълнението на изискванията за оползотворяване и компостиране на зелените отпадъци; рекултивиране на терена на бившето сметище, граничещо с площадката, с което ще се подобри цялостния облик на околността; откриване на допълнителни работни места на територията на площадката.

Той посочи и финансовите параметри на проекта. Общата стойност е 8 984 731.25 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 736 381.56 лева, в т.ч. съфинансиране от ЕФРР на ЕС в размер на 5 725 924.33 лева. Националното съфинансиране е 1 010 457.23 лева, а съфинансирането от бенефициента – 2 248 349.69 лева.

Тримата кметове – Фахри Молайсенов на Мадан, Мирослав Янчев на Златоград и Боян Кехайов на Неделино, символично прерязаха лентата на обекта, намиращ се на територията на Регионално депо за ТБО гр. Мадан. На церемонията присъстваха още директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Смолян инж. Екатерина Гаджева, главният архитект на община Мадан арх. Елисавета Метишева и председателят на Общинския съвет Бедри Базеников.

Като поздрав за гостите прозвуча родопския химн „Бела съм, бела, юначе“ в изпълнение на Фолклорна група към народно читалище „Иван Вазов 1999“ и солистите Валерия Делчева и гайдарят Стоян Дюлгеров.


Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-27/20.11.2017г. за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини  партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg

Skip to content