Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стартира проект „Патронажна грижа + в община Неделино“

Проект „Патронажна грижа + в община Неделино” по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бе одобрен.

Основната цел е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с противоепидемичните мерки, наложени от разпространението на COVID-19.

Проектът е с продължителност 13 месеца и стартира от 05.04.2021г. като ще се реализират следните дейности:

Направление 1 – дейност:

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

В нея са включени следните дейности:

– Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

– Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Направление 2 – дейност:

ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID – 19 В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ.

Тази дейност включва следните мерки:

– Назначен допълнителен персонал в помощ на центровете.

– Осигуряване на ЛПС.

– Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

– Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.

– Закупено оборудване, необходимо за работа в домашна среда.- 1бр. -Лаптоп

Общата стойност на проекта е 144 507,30 лева.

Skip to content