Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

През месец октомври 2021 г. стартира система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци на територията на община Неделино

Уведомяваме жителите на Община Неделино, че през месец октомври 2021 г. стартира система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци. На определени места, съгласно изготвена схема, ще бъдат разположени 46 броя кафяви контейнери с надпис „САМО ЗА РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК”.

Контейнерите ще се обслужват със специализирана техника, съгласно обявения график. Събраните биоразградими отпадъци ще се транспортират до въведената в експлоатация новоизградена компостираща инсталация на територията на Регионално депо гр.Мадан, за производство на компост.

Подробна информация с указания за видовете биоразградими отпадъци, които трябва и които не трябва да бъдат поставени в кафявите контейнери, както и схемата за разположението им и графика за обслужването им, ще бъде поместена на официалната интернет страница на Община Неделино в меню „Актуално“ (линк към страницата).

Общинска администрация – Неделино, призовава жителите на всички населени места в общината, да вземат участие в създадената система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци и да се възползват от предоставената им възможност за по-добро и ефективно управление на видовете отпадъчни потоци на територията на Община Неделино.

От ръководството!

Skip to content