Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заключителна пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН, ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН, ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО“

На 17 май 2021г., в административната сграда на община Мадан ще се проведе заключителната пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“.

Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България.

На пресконференцията са поканени да присъстват кметовете на общините Мадан, Златоград и Неделино, гости и служители от общинските администрации, изпълнителите на проекта, медии.

В рамките на проекта се изгради инсталация за компостиране с капацитет от 2063 до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване, обща инфраструктура и инсталация за предварително третиране на БО с капацитет до 5000т/г., включваща два модула: сепарираща инсталация с капацитет до 5000 т/г. и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция с капацитет до 1000 т/г. Инсталациите бяха изградени на Регионално депо за ТБО гр.Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан. Теренът с площ 8410 кв. м. е собственост на община Мадан. Инсталациите трябва да заработят през октомври 2021 г. и  ще обслужват над 27 500 жители.

На 01.02.2021 г. се сключи Договор с оператор за експлоатация на инсталациите за период от 48 месеца, който ще предоставя услуги, които целят постигане на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУО.

Водеща в проекта е община Мадан в партньорство с общините Златоград и Неделино. Обща стойност на проекта е 8 984 731.25 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 6 736 381.56 лева, в т.ч.: съфинансиране от ЕФРР на ЕС: 5 725 924.33 лв. И Национално съфинансиране – 1 010 457.23 лв., съфинансиране от Бенефициента –  2 248 349.69 лева, от които 1 465 609.07 лева – възстановим ДДС.

С реализирането на проекта и изграждане на инсталациите трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им и съответно до спиране на бъдещото покачване на таксите за смет.  


Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“  по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз,  процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини  партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg

Skip to content