Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 15-то заседание на Общински съвет – Неделино – 07.12.2020 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноКандидатстване на Община Неделино за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 2Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост в УПИ VIII-1334-Паркинг, кв.55, чрез публично оповестен конкурс.
 3Кмет на община НеделиноЗаявление от Лиляна Здравкова Георгиева с вх.№93-00-1960/29.09.2020г.за закупуване на УПИ XXIV,кв.107 по ПУП на гр. Неделино от 1987г. чрез публичен търг с тайно наддаване.
 4Кмет на община НеделиноОтпускане на финансови средства по молби на граждани
 5Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино по процедура за директно Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001- ,, 3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“  по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане.
 6Кмет на община НеделиноПредложение за преминаване на делегирани бюджети, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на общинските детски градини и общински социални центрове
 7Кмет на община НеделиноАктуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2020 г.
8Други
Skip to content