Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 27-то заседание на Общински съвет – Неделино – 28.10.2021 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноОтписване на просрочени несъбираеми вземания и закриване на партида от данъчната система на Община Неделино.
 2Кмет на община НеделиноПриемане на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми  енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на община Неделино 2021-2023г.
 3Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за периода 19.08.2021г.-21.08.2021г.
 4Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.07.2021г.-30.09.2021г.
 5Кмет на община НеделиноПриемане на общинска програма за развитие на туризма в община Неделино за периода 2021г.-2025г.
 6Кмет на община НеделиноПриемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2022-2024 година.
 7Кмет на община НеделиноЗаличаване на пътни превозни средства, собственост на Община Неделино в КАТ  и прехвърляне на пътни превозни средства, собственост на Община Неделино към Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания.
 …Други
Skip to content