Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 13-то заседание на Общински съвет – Неделино – 15.10.2020 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1 Кмет на община НеделиноПриемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Неделино.
 2  Кмет на община НеделиноПриемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на гражданите от бюджета на община Неделино.
 3 Кмет на община НеделиноОткриване на процедура за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, находящ се на третия етаж в Детска градина, с. Гърнати, общ. Неделино чрез публично оповестен конкурс.
 4Кмет на община НеделиноПредложение за приемане на делегиран бюджет, като второстепенен разпоредител с бюджетен кредит на Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания.
 5 Кмет на община НеделиноОткриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост находящ се в сградата на ОУ ,,Васил Левски“ с. Средец чрез публично оповестен конкурс.
 6 Кмет на община НеделиноЗаявление от наследниците на Росица Стоянова Милекова с вх.№ 93-00-1483/05.08.2020г. за прекратяване на собствеността в УПИ IX-133, кв.20 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.
 7  Кмет на община НеделиноЗаявление с вх. №93-002-2081/13.06.2020г. за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI и УПИ  за озеленяване (дере) и пътека, кв.67 по плана на гр. Неделино.
 8  Кмет на община НеделиноЗаявление от Веселин Асенов Калинов с вх. №93-001949/29.08.2019г. за закупуване на УПИ II, кв.74 по ПУП на гр. Неделино от 1987г. актуван с акт за частна общинска собственост №1344/05.11.2019г.
  9  …Други

Skip to content