Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“

Кметът на община Неделино г-н Боян Кехайов сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“.

Предметът на споразумението е финансиране на одобреното с Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на ПКБ проектно предложение, входирано от община Неделино по мярка М02-01  „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, включващо дейности за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространства на обществена сграда, находящ се на ул. „Александър Стамболийски“ №80, УПИ I, кв.92 по ПУП на гр.Неделино.

Строителните дейности ще бъдат извършени зад сградата на бившето ученическо общежитие „Дичо Петров“ и със средствата, които са в размер на 214 749 лв. ще бъдат изградени асансьор за достъп до ЦНСТПЛФУ, паркинг, зони за отдих, ще бъдат подобрени подходите към административните зони, лекарските кабинети, социалната кухня, филиала на центъра за спешна медицинска помощ, ЦОП, „ВиК“,  лаборатория и др.

Надяваме се, че чрез реализацията на проекта това пространство, което към днешна дата е в окаяно състояние, превърнато в зона за складиране на отпадъци и строителни материали, ще придобие естетически европейски вид.

Така ще бъде завършено цялостното пространство и ще бъде направена връзка с градския парк акад. „Николай Кауфман“, предоставените социални услуги в района и достъпна среда за хората с увреждания.

Община Неделино започна подготовка на процедурата по ЗОП за избор на изпълнител, с цел реализация на строителните дейности.

За жителите на града и потребителите на социални и здравни услуги това е дългоочакван проект, който ще промени в положителна посока осигуряването на гарантиран достъп до специализираните услуги в общността и подобряване на средата на живот.

Skip to content