Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 18-то заседание на Общински съвет – Неделино – 18.02.2021 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане бюджета на Община Неделино за 2021 година
/Приложения/
 2Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000577 по КВС в землището на град  Неделино,община. Неделино
 3Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007296 по КВС в землището на град  Неделино, община Неделино
 4Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000893 по КВС в землището на град  Неделино,община. Неделино
 5Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с реализация на проект ,, Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо град Мадан“
 6Кмет на община НеделиноСъгласие за възмездно придобиване право на собственост чрез сключване на договори за покупко-продажба и /или откриване производство по отчуждаване на проектен Поземлен имот №006967, образуван след делба на ПИ№ 004227 в землището на гр. Неделино, м. ,, Саатева чука“ в полза на Община Неделино за изграждане на общински обект от първостепенно значение ,, Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местност ,, Леден врис“ гр. Неделино“
7Други
Skip to content