Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 17-то заседание на Общински съвет – Неделино – 27.01.2021 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Председател на ОбС – НеделиноКоригиране на Решение №154 от 21.12.2020г. прието с Протокол №16, съгласно писмо от Областния управител с изх. № АП-03-09-2085/07.01.2021г.
 2Зам. кмет на община НеделиноОтчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян за 2020г.
 3Председател на ОбС – НеделиноИнформация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2020 година.
 4Председател на ОбС – НеделиноПриемане Отчет за дейността на Общински съвет –Неделино и неговите комисии за периода от 01.07.2020г. -31.12.2020г.
 5Кмет на община НеделиноПриемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2021г.
 6Кмет на община НеделиноПриемане на програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2021г.
 7Кмет на община НеделиноЗаявление от Радостинка  Роженова Генчева с вх. № 93-002765/03.12.2020г. за закупуване на УПИ IV, кв.81 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.
 8Кмет на община Неделино
Заявление от Асен Райчев Тохчелиев с вх № 93-00-2622 от 26.11.2020г. за закупуване на ½ от УПИ XVI-1103, КВ.103 по ПУП на гр. Неделино.
 
  9 Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.10.2020г.-31.12.2020г.
10Кмет на община НеделиноКандидатстване на Община Неделино с проектно предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма ,, Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г. за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 ,,Патронажна грижа +“.
11Кмет на община НеделиноПроект за  изменение и допълнение  на Наредба за определяне и администриране на местните такси  и  цени на услуги на територията на община Неделино.
12Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино по проект ,, Строително-ремонтни  дейности
за подобряване на материалната база на обществена трапезария гр. Неделино 
,,финансиран от Фонд ,, Социална закрила“
13Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино по проект „Разширяване и модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на обществена трапезария гр.
Неделино“финансиран от Фонд ,, Социална закрила“
14Председател на ОбС – НеделиноНаграждаване със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- посмъртно на д-р Велин Розенов Карафезиев. 
15Други
Skip to content