Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Община Неделино

Обучение на населението при бедствия

Обучение на населението за правилата за поведение и действие

                    при  различни видове бедствия.

    Във връзка с чл. 17  от Закона за защита при бедствия, раздел  ІV т. 2 от Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., за организиране и провеждане на обучение на населението  за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия, за подпомагане на общините в тази дейност, даваме следните насоки за работа:

      І. Обучението на  населението е небходимо да бъде насочено към усвояване на знания за вероятните потенциални опасности от  peгиoнално и местно значение, правилата за самозащита и взаимопомощ при възникването им. То трябва да има доброжелателен характер.

    1. Неработещото население може да се обхване  в целеви групи за обучение:

  •  безработни в трудоспособна възраст;
  •  бременни и майки с  деца;
  •  пенсионери;
  •  членове на клубове и сдружения;
  •  други неработещи;
  • хора с увреждания;
  •  инвалиди и самотни възрастни хора;
  •  други

        2.  Възможни форми за провеждане на обучението:

             а/ групово – лекционна:

        –  чрез представители на общините, клубовете на пенсионера, детските и женски консултации, клубовете на инвалидите и други;

             б/  индивидуално:

   –  чрез поименно изпращане по пощата или раздаване на информационно–образователни материали;

   –  чрез широко анонсирани образователни предавания по електронните медии;

   –  чрез публикуване на информационно–инструктивни материали в печатни издания;

        –  чрез възможностите които предоставя интернет;

              – чрез свободен достъп до информационно–инструктивни материали,  поставени на подходящи места;

               ІІ. При провеждане на занятията е необходимо да се имат в предвид основните принципи за защита на населението  при бедствия (чл.4 от ЗЗБ):

         1. Право на защита на всяко лице;

         2. Предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;

          3. Публичност на информацията за рисковете от бедствия;

         4. Приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата на населението;

          ІІІ. Необходимо е да се обърне внимание на способите за осигуряване защитата на населението при бедствия: оповестяване, евакуация, укриване – колективни средства за защита, използване на индивидуални  средства за защита.

                    1. Оповестяване:

                       – Оповестяване на населението за различните видове опасности. Чрез: Сиреннооповестителна система, подвижни оповестителни средства на ПБЗН, РУП и общините,  медиите – БНТ, БНР и местните радиовъзли.

           2. Евакуация:

                  – Временно  евакуиране (извеждане) на населението от опасната зона в зависимост от бедствието и аварията, съгласно общинският план за защита при бедствия.

                    3. Укриване на населението:

                        – Колективните средства за защита –  скривалища и ПРУ.

                        – Херметезиране на помещения в жилищни и обществени сгради. 

           4. Осигуряване на населението с индивидуални средства   за защита:

                 – Съгласно приложенията за индивидуалните средства за защита разработени към общинските планове за защита при бедствия.

                      За подпомагане  на общините при провеждане на обучение на населението за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия,  предоставяме на магнитен носител  презентации:

 «Поведение и действие на населението при наводнение и порой»; 

 «Поведение и действие на населението при земетресение»

 брошура «За бедствията-важни правила» (за поведение и действие на населението и при други  бедствия).

Енергийна ефективност

Превенция на корупцията

Програма за превенция и противодействие на корупцията:

Декларации за конфликт на интереси

ИМЕ НА ДОКУМЕНТДЛЪЖНОСТ 
1 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Боян Кехайов КМЕТ НА ОБЩИНА
2 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Здравко  ДимитровЗАМЕСТНИК КМЕТ
3Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Здравко  Димитров -11.11.2015-01.12.2015ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК-11.11.2015-01.12.2015
4 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Борислав Беширов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
5 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Генади  БакаловОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
6 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Милка  Любомирова ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
7 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Огнян Бабачев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
8 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Огнян  Годумов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
9 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Ружо  Младенов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
10 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Румен  Младенов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
11 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Сашо Бабачев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
12 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стойко Еленов ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБ.СЪВЕТ
13 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стоян Беширов ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
14 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стоян Чаушев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
15 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Христо Петров ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
16 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Асен Белев ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
17 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Бисер ВасилевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.БУРЕВО
18Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Светла ДимитроваКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.СРЕДЕЦ
19 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Бисер МладеновКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ИЗГРЕВ 
20 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Ставри АнгеловКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ВЪРЛИНО
21 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Митко ХаджиевКМЕТ НА КМЕТСВО  с.ЕЛЕНКА
22Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Стефан ДимовКМЕТ НА КМЕТСВО  с.КОЗАРКА
23Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Митко ОраковКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ОГРАДНА
24Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Асен ГънгаровКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ГЪРНАТИ
25Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Валентин ХаджиевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ТЪНКА БАРА
26Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Христо ЙордановКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ВЪРЛИ ДОЛ
27Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Наско ЛилчевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.КУНДЕВО
28Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Любен БелевКМЕТ НА КМЕТСТВО  с.ДИМАНОВО
29 Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ-Карамфил ВелковКМЕТСКИ НАМЕСТНИК  с.ДУНЯ 
30Декларация по чл. 12 т.1,т.2 и т.3 от ЗПУКИ-Жанет Бабачева-ДуралиеваСЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
31Декларация по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ-Юри Стоянов ОмаревУПРАВИТЕЛ БКД-НЕДЕЛИНО ЕООД
32Декларация по чл. 12 т.1,т.2 и т.3 от ЗПУКИОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,ОДЗ,ТИЦ,ЦНСТ
 Архив: Декларации по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ – мандат 2011г.-2015г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е документално осигуряване на управлението за развитие на община Неделино през следващите седем години. Териториалният обхват на ОПР включва гр. Неделино, с. Бурево, с. Върлино, с. Върли дол, с. Гърнати, с.Дуня, с. Диманово, с.Еленка, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, с. Кундево, с. Оградна, с.Средец, с. Тънка бара. Времето за изпълнението на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по плана доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана и конкретна програма за действие.

Skip to content