Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обучение на населението при бедствия

Обучение на населението за правилата за поведение и действие

                    при  различни видове бедствия.

    Във връзка с чл. 17  от Закона за защита при бедствия, раздел  ІV т. 2 от Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 г., за организиране и провеждане на обучение на населението  за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия, за подпомагане на общините в тази дейност, даваме следните насоки за работа:

      І. Обучението на  населението е небходимо да бъде насочено към усвояване на знания за вероятните потенциални опасности от  peгиoнално и местно значение, правилата за самозащита и взаимопомощ при възникването им. То трябва да има доброжелателен характер.

    1. Неработещото население може да се обхване  в целеви групи за обучение:

  •  безработни в трудоспособна възраст;
  •  бременни и майки с  деца;
  •  пенсионери;
  •  членове на клубове и сдружения;
  •  други неработещи;
  • хора с увреждания;
  •  инвалиди и самотни възрастни хора;
  •  други

        2.  Възможни форми за провеждане на обучението:

             а/ групово – лекционна:

        –  чрез представители на общините, клубовете на пенсионера, детските и женски консултации, клубовете на инвалидите и други;

             б/  индивидуално:

   –  чрез поименно изпращане по пощата или раздаване на информационно–образователни материали;

   –  чрез широко анонсирани образователни предавания по електронните медии;

   –  чрез публикуване на информационно–инструктивни материали в печатни издания;

        –  чрез възможностите които предоставя интернет;

              – чрез свободен достъп до информационно–инструктивни материали,  поставени на подходящи места;

               ІІ. При провеждане на занятията е необходимо да се имат в предвид основните принципи за защита на населението  при бедствия (чл.4 от ЗЗБ):

         1. Право на защита на всяко лице;

         2. Предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;

          3. Публичност на информацията за рисковете от бедствия;

         4. Приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата на населението;

          ІІІ. Необходимо е да се обърне внимание на способите за осигуряване защитата на населението при бедствия: оповестяване, евакуация, укриване – колективни средства за защита, използване на индивидуални  средства за защита.

                    1. Оповестяване:

                       – Оповестяване на населението за различните видове опасности. Чрез: Сиреннооповестителна система, подвижни оповестителни средства на ПБЗН, РУП и общините,  медиите – БНТ, БНР и местните радиовъзли.

           2. Евакуация:

                  – Временно  евакуиране (извеждане) на населението от опасната зона в зависимост от бедствието и аварията, съгласно общинският план за защита при бедствия.

                    3. Укриване на населението:

                        – Колективните средства за защита –  скривалища и ПРУ.

                        – Херметезиране на помещения в жилищни и обществени сгради. 

           4. Осигуряване на населението с индивидуални средства   за защита:

                 – Съгласно приложенията за индивидуалните средства за защита разработени към общинските планове за защита при бедствия.

                      За подпомагане  на общините при провеждане на обучение на населението за правилата за поведение и действие при различни видове бедствия,  предоставяме на магнитен носител  презентации:

 «Поведение и действие на населението при наводнение и порой»; 

 «Поведение и действие на населението при земетресение»

 брошура «За бедствията-важни правила» (за поведение и действие на населението и при други  бедствия).

Skip to content