Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Управление на качеството

Настоящата политика на системата за управление на качеството в Общинска администрация Неделино е част от общата визия за развитие на организацията.

При прилагането й и произтичащите от нея измерими цели ръководството спазва точно изискванията, дефинирани в ISO 9001:2008.

– Висшето ръководство на Община Неделино изразява своята ангажираност за по-пълното удовлетворение на нуждите и очакванията на гражданите от община Неделино, чрез предоставяне на качествени административни услуги на населението и юридическите лица, законосъобразност в управлението на общинската собственост и местната политика в условията на прозрачност и публичност

– Очаквания на заинтересованите страни по отношение задоволство на клиентите, имидж, и дейности свързани с държавна администрация и местната власт;

– Непрекъснато повишаване на ефективността и ефикасността на системата за управлението;

Висшето ръководство, в лицето на Кмета на община Неделино провежда и усъвършенства обявената политика на системата за управление на качеството на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи, на база на които са дефинирани стратегическите цели:

– Равнището на качеството на предлаганите от Общинска администрация Неделино услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите, обществото и от международните и националните закони и стандарти;

– Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-цялостно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, определящ непрекъснати подобрения на процесите на управление и на всички други процеси, извършвани от община Неделино;

– Успешното развитие и признание в областта на местното самоуправление, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала и подобряване на наличната инфраструктура;

– Запознаване на клиентите, контрагентите, подизпълнителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата по качество в община Неделино.

– Не допускане на просрочване на законовите срокове в изпълнение на служебните преписки по административното обслужване на физически и юридически лица;

– 100% изпълнение на Решенията на Общински съвет на община Неделино и националните мерки за осъществяване на реформата в администрацията;

– Да се създаде и поддържа капацитет за реализирането на проекти от Общински план за развитие с цел постигането на 100% изпълнение на годишните програми;

– Оптимизиране на административния процес – адекватност, целесъобразност, надеждност, съзнание за качество според изискванията на групите Клиенти.

Централен пункт в политиката на системата за управление на Общинска администрация Неделино е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, при спазване на изискванията на процесния подход. Подобренията във всички аспекти на дейностите се отчитат като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт/услуга и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване, на база анализ на данни. Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на системата за управление. Висшето ръководство се ангажира да разгласи политиката по качество на всички нива в организационната структура на и да осигури нейното познаване и прилагане.

Кметът на Община Неделино приема оценката на клиентите, държавната и местна администрация, както и другите заинтересовани страни като основни критерии за правилността на формулираната и провеждана политика по качество, като се ангажира да преглеждането й при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.

Skip to content