Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 24-то заседание на Общински съвет – Неделино – 08.07.2021 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция, за обезпечаване на  разходи за авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино“, общ.Неделино.
 2Кмет на община НеделиноИздаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция,  обезпечаващи разходи за плащане за възстановяване на  ДДС по договор BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино, общ.Неделино“.
 …Други
Skip to content