Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 25-то заседание на Общински съвет – Неделино – 18.08.2021 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Председател на ОбС – НеделиноПриемане Отчет за дейността на Общински съвет- Неделино и неговите комисии за периода от 01.01.2021г-30.06.2021г.
 2Кмет на община НеделиноОткриване производство по отчуждаване на част от ПИ № 451 и ПИ № 460, кв.54 по ПУП на гр. Неделино, предвиден за изграждане на улица-тупик с ос.т.547-549.
 3Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.63 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
 4Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.69  по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
 5Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.162 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
 6Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.163 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
 7Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.179 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
 8Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.411 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
9Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.65 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
10Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.67 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
11Кмет на община НеделиноПредоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.71 по кадастрална карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.
12Кмет на община НеделиноСключване на Предварителен договор (за продажба на част от общински имот) по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.57, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ.
13Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.04.2021г-30.06.2021г.
14Кмет на община НеделиноСъздаване на постоянна общинска комисия по безопасност на движение по пътищата (ОбКБДП) на територията на Община Неделино и приемане на Правилник за организацията и дейността ѝ.
15Кмет на община НеделиноЗаявление от Ивайло Васков Чафадаров с вх.№93-00-1608/26.07.2021г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
16Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-335 от 05.02.2021г. от Кина Асенова Юлдашева, Митко Асенов Йорданов и Асен Асенов Йорданов е внесено искане за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ I, УПИ II, УПИ III и улична регулация, кв.15 по плана на гр. Неделино.
17Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-562 от 15.03.2021г. от Милен Цанков Михайлов е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ XVII-1349, кв.113 по плана на гр. Неделино (УПИ за производствена дейност).
18Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-492 от 02.03.2021г. от Митко Недялков Романов, Красимир Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова Мераджова и Катя Недялкова Бозвелиева е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино.
19Кмет на община НеделиноПокана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян.
20Председател на ОбС – НеделиноПопълване състава на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино.
21  …Други
Skip to content