Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 33-то заседание на Общински съвет – Неделино – 28.02.2022 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Председател на ОбС – НеделиноПриемане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Неделино,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 2Зам. кмет на община НеделиноОтчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян за 2021г.
 3Кмет на община НеделиноЗаявление от Асен Руменов Хаджиев с вх.№93-00-2462/05.11.2021г.за закупуване на ПИ №1259,кв.134 по ПУП на гр.Неделино от 1987г.
 4Кмет на община НеделиноПриемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2022г.
 5Кмет на община НеделиноПоправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 291/25.01.2022г., по Протокол №32/25.01.2022г. във връзка откриване производство по отчуждаване на част от ПИ №970, кв.117 по ПУП на гр.Неделино, предвидени за изграждане на улица „Крайречна“ с в участък от ос.т.808 до ос.т. 810
 6Кмет на община НеделиноЗаявление от Веселин Данчев Кехайов с вх.№93-00-227/21.02.2022г.  с искане за отдаване под наем на общински терен с площ 3 кв.м. за разполагане на преместваеми съоръжения-2 броя „Кафе-машини“.
 7Кмет на община НеделиноУчредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: „Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“със засегнати участъци в поземлени имоти с идентификатори 51319.503.199 и 51319.503.217.-частна собственост в полза на община Неделино
 8Кмет на община НеделиноУчредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект:“Подпорна стена в УПИ III, кв.90 с идентификатор по кадастралната карта 51319.503.362, със засегнат участък от 35 кв.м.  при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 по плана на гр.Неделино в полза на община Неделино.
9Кмет на община НеделиноЗаявление от Минка Бойкова Ефремова с вх.№93-00-2923/20.12.2021 г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
10  …Други
Skip to content