Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 31-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.12.2021 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1 Кмет на община НеделиноПроект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрация на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино.
 2  Кмет на община НеделиноПроект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Неделино.
 3 Кмет на община НеделиноПриемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Неделино.
 4Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-335 от 05.02.2021г. от Кина Асенова Юлдашева, Митко Асенов Йорданов и Асен Асенов Йорданов е внесено искане за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ I, УПИ II, УПИ III и улична регулация, кв.15 по плана на гр. Неделино.
 5 Кмет на община НеделиноЗаявление  с вх.№93-00-562 от 15.03.2021г. от Милен Цанков Михайлов е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ XVII-1349, кв.113 по плана на гр. Неделино (УПИ за производствена дейност).
 6 Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-492 от 02.03.2021г. от Митко Недялков Романов, Красимир Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова Мераджова и Катя Недялкова Бозвелиева е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино.
 7  Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.
 8  Кмет на община НеделиноАктуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2021г.
9Кмет на община НеделиноОдобряване на  План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на територията на община Неделино за 2022г.
10Кмет на община НеделиноОтписване на задължения при община Неделино поради изтекла погасителна давност.
11Председател на ОбС – НеделиноПопълване поименните състави на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино.
12  …Други
Skip to content