Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 36-то заседание на Общински съвет – Неделино – 13.05.2022 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноВъзлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Неделино”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +.
 2Кмет на община НеделиноЗаявление от Албена Рафаилова Хаджиева с вх.№ 93-00-410/29.03.2022г.с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 3Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.
 4Кмет на община НеделиноРазходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2022г.
 5Председател на ОбС – НеделиноДокладна записка от Борислав Хаджиев-Директор Дирекция ,,Социално подпомагане“ Златоград. Относно: Програма за закрила на детето за 2022 година.
 6Председател на ОбС – НеделиноОтпускане на такса за участие в обучение в международната програма на  SPACE CAMP TURKEY за ученик.
 7Кмет на община НеделиноОпределяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на областна здравна карта
8Други
8.1 Председател на ОбС – НеделиноОтпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани.
Skip to content