Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 46-то заседание на Общински съвет – Неделино – 09.03.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино към 31.12.2022г.
 2Кмет на община НеделиноГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Неделино за 2023 година.
 3Кмет на община НеделиноУтвърждаване на датите за провеждане на Двадесет и втория Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино 1,2 и 3 септември 2023г.
 4Кмет на община НеделиноАктуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги.
 5Кмет на община НеделиноЗаявление от Митко Мирчев Дамянов с вх. № 93-00-231/08.02.2023 г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 6Кмет на община НеделиноЗаявление от Мирослав Красимиров Михайлов с вх. № 93-00-258/09.02.2023 г. с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
 7Кмет на община НеделиноСъгласие за сключване на договори по реда на чл.182, ал1 от ЗУТ, с които собствениците  на Поземлени имоти с идентификатори  51319.501.293, 51319.501.294 и 51319.501.295 да учредят безвъзмездно право на строеж в полза на община Неделино за строителство на
,, Подпорна стена на ул. Метакса Гугински“  при ос.т.192 и о.т.197 по плана на гр.Неделино, обл. Смолян“.
8Кмет на община НеделиноСъгласие за сключване на договори по реда на чл.182, ал1 от ЗУТ, с които собствениците  на Поземлени имоти с идентификатори  51319.503.175, 51319.503.237 и 51319.503.236  да учредят безвъзмездно право на строеж в полза на община Неделино за строителство на
,, Свлачище на  на ул. Иван Вазов“  между ос.т.117  и о.т.118  по плана на гр.Неделино, обл. Смолян“.
9Други
Skip to content