Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 38-то заседание на Общински съвет – Неделино – 08.07.2022 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноКандидатстване на община Неделино пред ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за нова сметосъбираща машина, комбиниран багер-товарач, пластмасови контейнери и кофи за събиране на смет.
 2Председател на Обс – НеделиноПриемане Отчет за дейността на Общински съвет – Неделино и неговите комисии за периода от 01.01.2022г. -31.06.2022г.
 3Кмет на община НеделиноОткриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 8 кв. м. за продажба на закуски, находящо се в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино.
 4Кмет на община НеделиноВключване /Участие на Община Неделино при създаване на Местно партньорство Неделино за подаване на проектно предложение с цел кандидатстване за подготвителни дейности  по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и реализиране на проект съвместно  с Местно партньорство Ардино
8Други
Skip to content