Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 47-то заседание на Общински съвет – Неделино – 26.04.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноКорекция на Решение № 406/09.03.2023 г., прието с Протокол № 46/09.03.2023 г. на Общински съвет – Неделино, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от масивна сграда – спортна зала, ведно с помещенията към нея – съблекални, санитарни помещения и стая за персонал, находяща се под физкултурния салон в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино.
 2Кмет на община НеделиноОтпускане на финансова помощ на учебно-тренировъчна фирма „НЕД-ТМ Комюникейшънс“ при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино.
 3Кмет на община НеделиноОтпускане на еднократна финансова помощ на лицето Юри Стефанов Тасмаджиев, жител на община Неделино.
 4Кмет на община НеделиноВключване на община Неделино в Национална кампания ,, България заслужава“ за изграждане на 111 метров Пилон ,,Рожен“
 5Кмет на община НеделиноРазходване на  месечни обезпечения и отчисления  за периода от месец януари до месец декември 2023г. включително  по чл.60, ал.2, т.1 и т.2  и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
 6Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на преместваемо съоръжение – „Спортен тотализатор“ в ПИ с идентификатор 51319.503.313 по КК на гр. Неделино.
 7Кмет на община НеделиноОбсъждане и приемане на докладите и отчетите на председателите на народните читалища на територията на община Неделино за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2022 г.
8Кмет на община НеделиноОтпускане на средства за спасително теренно археологическо проучване на средновековен некропол в местността Барица, гр. Неделино.
9Кмет на община НеделиноПроцедиране и одобряване  на ПУП-ПР (изменение) за УПИ  IV –Озеленяване, УПИ V-929,930 и УПИ XV-928, кв.127 по плана на гр. Неделино, общ. Неделино,  обл. Смолян. 
10Кмет на община НеделиноПриемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
11Кмет на община НеделиноОтчет за командировъчните разходи на кмета на община Неделино към 31.03.2023г.
12Кмет на община НеделиноАктуализиране на Статута на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 2023 г.
13Председател на ОбС – НеделиноДокладна записка от Борислав Хаджиев-Директор Дирекция ,,Социално подпомагане“ Златоград. Относно: Програма за закрила на детето за 2023 година.
14Кмет на община НеделиноЧастично изменение в структурата на Общинска администрация в община Неделино и Мероприятията към ОбА.
15Кмет на община НеделиноПриемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2023 г.
16Други
Skip to content