Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 7-то заседание на Общински съвет – Неделино – 29.04.2024 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноРазходване на част от месечните отчисления по  чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. за  извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Неделино.
 2Кмет на община НеделиноУдължаване на дейностите по договори, сключени по операция BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ и наш договор №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община Неделино“ и разкриването на услугите като делегирана от държавата дейност.
 3Кмет на община НеделиноРемонт на помпа на помпена станция „Оваджик“ захранваща с питейна вода с. Изгрев и с. Еленка.
 4Кмет на община НеделиноОбсъждане и приемане на докладите и отчетите на председателите на народните читалища на територията на община Неделино за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2023 г.
 5Кмет на община НеделиноОтпускане на финансова помощ на учебно-тренировъчна фирма „НЕД-ТМ Комюникейшънс“ при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино.
 6Кмет на община НеделиноЗаявления от Генади Митков Белев с вх. № 93-00-988/27.03.2024г. и вх.№ 93-00-1055/02.04.2024г. с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
 7Кмет на община НеделиноДаване на съгласие  за изменение на План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и РУП (работен устройствен план) за изменение на УПИ V – за озеленяване, кв. 37 по плана на гр. Неделино (ПИ с идентификатор 51319.501.403 по КК на гр. Неделино) и промяна на част от имота от публична в частна общинска собственост.
8Кмет на община НеделиноДаване на съгласие за изменение на План за регулация  (ПУП-ПР) за изменение на УПИ VII – за озеленяване, кв. 79 по плана на гр. Неделино (ПИ с идентификатор 51319.503.335 по КК на гр. Неделино) за обособяване на подход до УПИ VII-294, кв. 79.
9Кмет на община НеделиноДаване на съгласие  за изменение на План за регулация  (ПУП-ПР) за изменение на УПИ XII – за озеленяване, кв. 26 по плана на гр. Неделино (ПИ с идентификатор 51319.501.269 по КК на гр. Неделино) за обособяване на подход до УПИ XI-269, 1329, кв. 26.
10Кмет на община НеделиноПроект на Програма за закрила на детето за 2024 г.
11Кмет на община НеделиноОдобряване на материали за кметство с. Кочани, община Неделино, за подмяна на водопровод.
12Кмет на община НеделиноЗакупуване на автомобил за нуждите на Районни полицейски инспектори гр. Неделино.
13Кмет на община НеделиноОпределяне на обект „Гробищен парк с. Върли дол“  като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията.
14Кмет на община НеделиноРазрешаване изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатор 003001, землище на с. Върли дол, общ. Неделино, област Смолян за гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП. 
15Зам. Кмет на община НеделиноПродажба на земя – частна общинска собственост,  на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на  чл. 35, ал., 3 от Закона за общинската собственост.
16Кмет на община НеделиноАвансово финансиране от делегирания бюджет на СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за изпълнение на Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ финансиран от  Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)
17Кмет на община НеделиноПроцедура за финансово оздравяване на община Неделино.
18Други
Skip to content