Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 50-то заседание на Общински съвет – Неделино – 17.07.2023 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на община Неделино с иден.  № 53388.15.978 и № 53388.15.969  на Тодор Атанасов Бадев с внесено Заявление с вх.№93-00-2303 от 07.06.2023г.
 2Кмет на община НеделиноОтдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на община Неделино на Емил Бисеров Зидаров с внесено Заявление с вх.№ 93-002803 от 22.03.2023г.
 3Кмет на община НеделиноПродажба на Поземлен имот с идентификатор 51319.503.439 по чл.35, ал.3 от ЗОС.
 4Кмет на община НеделиноПродажба на Пи с идентификатор 51319.501.8 -частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС.
 5Кмет на община НеделиноПриемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2024 г.
 6Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№94-00-556/06.04.2023г.от Росен и Ружка Караиванови за продажба на Пи с идентификатор 51319.502.5 -частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС.
 7Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-1846/09.11.2022г.от Боян Митков Емилов и Асен Митков Емилов за продажба на ПИ с идентификатор 51319.501.244 -частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС.
8Кмет на община НеделиноОткриване на процедура за отдаване под наем на части от общински имот– публична общинска собственост представляващ терен за разполагане на преместваеми съоръжения – електромеханични люлки за забавление на деца, с площ 2кв.м. ,находящ се в Поземлен имот с идентификатор 51319.503.313 чрез публично оповестен конкурс.
9Кмет на община НеделиноКандидатстване на Община Неделино с проект по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.004 – “Подкрепа“.
10Председател на ОбС – НеделиноПриемане Отчет за дейността на Общински съвет – Неделино и неговите комисии за периода от 01.01.2023г. -30.06.2023г.
11Кмет на община НеделиноЗаявление от Снежана Иванова Лаханова с вх.№93-00-1834/23.03.2023г.  с искане за отдаване под наем на общински терени за поставяне на 2 броя кафе -автомати и 2 бр. вендинг автомати с обща площ 4 кв.м.в ПИ  с идентификатори 51319.502.346 и 51319.502.79 по КК на гр.Неделино. 
12Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-251/09.02.2023г.от Кадиме Рамаданова Дуганова за продажба на Пи с идентификатор 51319.501.525 -частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС.
13Други
Skip to content