Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 5-то заседание на Общински съвет – Неделино – 15.02.2024 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.
 2Кмет на община НеделиноУтвърждаване броя на кметствата и кметските наместници на територията на община Неделино и определяне на правомощията им.
 3Кмет на община НеделиноПриемане на Бюджета на Община Неделино за 2024 година.
 4Кмет на община НеделиноДаване на съгласие за право на ползване на поземлен имот с идентификатор 51319.503.317 по КК на гр. Неделино, който е съсобствен имот по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на преместваеми обекти „Вендинг автомат“ и „Кафеавтомат“.
 5Председател на ОбС – НеделиноИнформация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2023 година.
 6Зам. кмет на община НеделиноОтчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян за 2023г.
 7Кмет на община НеделиноУтвърждаване на датите за провеждане на Двадесет и третия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино 6,7 и 8 септември 2024г.
8Кмет на община НеделиноИздаване на Запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо гр. Мадан“.
9Кмет на община НеделиноПриемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2024 г.
10Други
Skip to content