Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 34-то заседание на Общински съвет – Неделино – 31.03.2022 г.

в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-335 от 05.02.2021г. от Кина Асенова Юлдашева, Митко Асенов Йорданов и Асен Асенов Йорданов е внесено искане за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ I, УПИ II, УПИ III и улична регулация, кв.15 по плана на гр. Неделино.
 2Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-492 от 02.03.2021г. от Митко Недялков Романов, Красимир Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова Мераджова и Катя Недялкова Бозвелиева е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино.
 3Кмет на община НеделиноЗаявление с вх.№93-00-562 от 15.03.2021г. от Милен Цанков Михайлов е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ XVII-1349, кв.113 по плана на гр. Неделино (УПИ за производствена дейност).
 4Кмет на община НеделиноЗаявление от Васил Райчев Димитров с вх. № 93-00-284/02.03.2022г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 5Кмет на община НеделиноЗаявление от Минка Бойкова Ефремова с вх. № 93-00-2923/ 20.12.2021г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 6Кмет на община НеделиноОтпускане на еднократна финансова помощ на Софка Асенова Пункова, жител на гр. Неделино, ул. ,,Първи май“ № 18.
 7Кмет на община НеделиноУтвърждаване на датите за Двадесет и първия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино – 2, 3 и 4 септември 2022г.
8Кмет на община НеделиноУчредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ в гр. Неделино.
9 …Други
Skip to content