Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 9-то заседание на Общински съвет – Неделино – 19.06.2024 г.

№ в дневния редДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛОТНОСНО
 1Кмет на община НеделиноПриемане на План за финансово оздравяване на Община Неделино.
 2Зам. кмет на община НеделиноЗаявление от Елисавета Георгиева Кехайова и Лидия Георгиева Полухина за закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.503.306 по КККР на гр. Неделино (УПИ I, кв.80).
 3Кмет на община НеделиноДарение на имот – частна общинска собственост ( Двуетажна жилищна сграда  в с. Тънка бара, община Неделино), на Иван Петров и Лиляна  Петрова.
 4Кмет на община НеделиноЗаявление от Ивайло Росенов Петров за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 51319.501.320 по КККР на гр. Неделино (УПИ IV-163, кв. 8).
 5Кмет на община НеделиноЗаявление за изменение на ПУП с вх. № 94-00-286/18.03.2024г., допълнено със заявление с вх. № 93-00-1246/09.05.2024г. от Митко Недялков Романов.
 6Кмет на община НеделиноПриемане на План за действие на общинските концесии на Община Неделино за периода 2024г.-2027г. съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.
7Други
Skip to content